Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina cytaty o schulzu golberg bruno festiwal 2012 szpilki o schulzu noce krcha filmy lublin nasi arty??ci bu??garii zwierciad??o galeria leszek m?dzik drohobycz g??recka eon horusa jarecka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539208 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
W Drohobyczu wygra??a ??Swoboda?


Zachodnia Ukraina popar??a nacjonalistyczn? opozycj?

Najwi?ksze poparcie wyborców w Drohobyczu, jak na ca??ym terenie Ziemi Lwowskiej, uzyska??a socjal-nacjonalistyczna „Swoboda”. Okr?g Lwowski jest jedynym na Ukrainie, gdzie „Swoboda” wygra??a wybory parlamentarne!

 System wyborczy Ukrainy ma mieszany charakter: po??ow? deputowanych wybiera si? g??osuj?c na listy partyjne, po??ow? w okr?gach jednomandatowych (konkretni kandydaci, w tym wielu przedstawiaj?cych si? jako niezale??ni). W Drohobyczu wygra??a zdecydowanie opozycja, czyli socjalno-nacjonalistyczna „Swoboda”, oraz „Bat’kiwszczyna” Julii Tymoszenko i „Udar” boksera Kliczki.  

W Drohobyczu „Swoboda” wygra??a zdobywaj?c 42,79 proc. g??osów (ponad 49 tys. g??osów), druga by??a „Bat’kiwszczyna” – 36,25 proc. (40 777), trzeci – „Udar” z 10,40 proc. g??osów (ponad 11,6 tys.). Rz?dz?ca w kraju Partia Regionów zdoby??a w Drohobyczu 4664 g??osy (czyli 4,14 proc), a jej koalicjanta – Komunistyczn? Parti? Ukrainy popar??o 1 937 wyborców (1,72 proc.). W poprzednich wyborach parlamentarnych zwyci???y??a Partia Regionów – mia??a wtedy 30,5 proc., natomiast „Swoboda” mia??a wówczas ju?? poparcie 10,43 proc. wyborców. 

W wyborach jednomandatowych w okr?gu 121 czyli w Drohobyczu (obejmuje tak??e Truskawiec) zdecydowanie, spo??ród 20 kandydatów, wygra?? Roman I??yk (z „Bat’kiwszczyny”, ale wyst?puj?cy z rekomendacji zjednoczonej opozycji, czyli tak??e „Swobody”) uzyskuj?c poparcie a?? 54 641 wyborców, czyli zdobywaj?c 49,11 proc. g??osów. Kolejni byli kandydaci niezale??ni: Paw??o Barnackij (9,6 proc.), Igor Kurus (7,11 proc.), Michai??o Zadoro??nyj (6,57 proc.), Myko??a Huk (4,44 proc.) itd. Frekwencja w Drohobyczu by??a wzgl?dnie wysoka, si?ga??a 67 proc.

Wielomandatowy Okr?g Lwowski (w którym znajduje si? Drohobycz) jest jedynym na Ukrainie, gdzie partyjne zwyci?stwo odnios??a „Swoboda”, osi?gaj?c 37,59 proc. poparcia; druga jest „Bat’kiwszczyny” (35,57 proc.), trzeci „Udar” (14,48 proc). Jak wida?, wyborcy w Drohobyczu g??osowali bardziej radykalnie ni?? „??redni” wyborcy Okr?gu Lwowskiego. Niezale??nie od tego, poparcie dla opozycji jest na Lwowszczy??nie powszechne, skoro spo??ród 12 kandydatów, którzy wygrali w okr?gach jednomandatowych, tylko jeden by?? niezale??ny;  lwowska „Bat’kiwszczyny” wprowadzi??a poprzez te okr?gi do Rady Najwy??szej 7 deputowanych  (w tym wspomnianego Romana I??yka z okr?gu drohobyckiego nr 121), „Swoboda” – czterech.

Ogólnoukrai??skie Zjednoczenie „Swoboda” („Wolno???”) oficjalnie zosta??o zarejestrowane w 1995 roku. W swoim programie „Swoboda” opowiada si? m.in. za przyznaniem prawa obywatelstwa jedynie „etnicznym Ukrai??com”, osobom urodzonym w granicach Ukrainy, i za wpisywaniem do tzw. paszportów krajowych (dowodów osobistych) narodowo??ci. Komentatorzy gazet lwowskich sukces „Swobody” wyja??niaj? nie tyle tego rodzaju punktami jej programu, co wielkim rozgoryczeniem i niezadowoleniem z dotychczasowych rz?dów, niespe??nianiem obietnic wyborczych (wprost „zdrad?” wyborców przez obecn? klas? polityczn?), d???eniem polityków do zaspokojenia w??asnych ambicji, korupcj? i oszustwami dokonywanymi pod p??aszczykiem prawa, kryzysem, gro??b? utraty to??samo??ci narodowej na rzecz wp??ywów rosyjskich, brakiem wizji rozwoju kraju itp. Komentatorzy bardzo podkre??laj?, ??e lektorat pok??ada wielkie nadzieje, co jest z kolei wielkim zobowi?zaniem dla wybranych deputowanych. „Teraz najwa??niejsze jest, aby nowowybrani deputowani byli godnymi wiary swojego m?drego elektoratu” – pisze Natalia Baliuk w komentarzu powyborczym w „Wysokim Zamku”.

(gr) 

WIADOMO??C POPRZEDNIA: Wybory na Ukrainie/ 28.10.2012

W wyborach parlamentarnych na Ukrainie okr?g wyborczy nr 121 obejmuje miasta: Drohobycz, Borys??aw i Truskawiec. W okr?gu mieszka 176 804 wyborców. 
W wyborach startuje 20 kandydatów: jedenastu przedstawia si? jako niezale??ni, po jednym wysun???y partie: rz?dz?ca w kraju Partia Regionów, g??ówna partia opozycyjna „Bat’kiwszczyna”, Kongres Ukrai??skich Nacjonalistów, Zielona Planeta, Narodowy Ruch Ukrainy, Ukrai??ska Narodowa Partia Konserwatywna, Partia Narodowo-Demokratyczna, Komunistyczna Partia Ukrainy, Ukrai??ska Platforma Sobór.

W??ród kandydatów niezale??nych s? m.in. Myko??a Huk – mer Drohobycza poprzedniej kadencji, który wygra?? spór s?dowy z Rad? Miasta, która bezprawnie usun???a go ze stanowiska w po??owie kadencji (has??a: „Ukraina ponad wszystko”, „Za Ukrain? na ??mier?”), oraz Wiktor Wo??niak – dyrektor wielkiej firmy wodoci?gowej w Truskawcu i jednocze??nie w??a??ciciel mediów lokalnych, telewizji „Alcet” i stacji „Twoje Radio”, wspó??organizator wielkiego nowego festiwalu rockowego „FrankoFest”.

Komentatorzy polityki lokalnej przypuszczaj? jednak, ??e najwi?ksze szanse ma Roman I??yk, 49-letni polityk urodzony w Borys??awiu w 1963 roku, mieszkaj?cy w Drohobyczu; 14 listopada obchodzi?? urodziny; jest ??onaty, ma dwie córki. Zosta?? wystawiony przez „Bat’kiwszczyn?” (czyli: Ojczyzna), parti?, której liderem jest Julia Tymoszenko. „Bat’ki wszczyna” razem z nacjonalistyczn? Parti? „Swoboda” stworzy??a sojusz zjednoczonej opozycji przeciw rz?dom Wiktora Janukowycza – i pod takim szyldem startuje I??yk. Kandydatur? I??yka popar??a Julia Tymoszenko, kieruj?c do wyborców okr?gu 121 list rekomenduj?cy tego lidera lwowskiej „Bat’kiwszczyny”.

Kadencja ukrai??skiego parlamentu trwa 5 lat, Rada Najwy??sza liczy on 450 deputowanych.

(gr)


04-11-2012, 01:41:36


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs