Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

leszek m?dzik eon horusa krcha nieznanaukraina festiwal 2012 lublin g??recka bu??garii nasi arty??ci golberg szpilki cytaty o schulzu noce jarecka filmy bruno drohobycz galeria o schulzu zwierciad??o
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539197 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
JAPONIA. Saburo Teshigawara wyre??yserowa?? dwa spektakle schulzowskie


Teatr Karas za??o??ony w Tokio przez Saburo Teshigawara, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wspó??czesnego japo??skiego teatru ta??ca, zrealizowa?? w 2013 roku ju?? dwa spektakle inspirowane proz? Brunona Schulza – „Wiosna, w ci?gu jednej nocy” oraz „Dodo”. S? to przedstawienia integruj?ce taniec z przestrzeni? d??wi?ku i gr? ??wiate??.

Wiosna/ Saburo Teshigawara - Karas

Proza Brunona Schulza znana jest w Japonii dzi?ki t??umaczeniu Yukio Kudo (1925-2008), który za to dokonanie zosta?? uhonorowany w 1999 roku Nagrod? Literack? Yomiuriza. Yukio Kudo po??o??y?? wielkie zas??ugi dla przybli??enia literatury polskiej w Japonii, t??umaczy?? równie?? utwory m.in. Witolda Gombrowicza, Witkacego, Marka H??aski, Czes??awa Mi??osza, Wis??aw? Szymborsk?, S??awomira Mro??ka jak te?? „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. To posta? niezwyk??a, w latach 1967-74 by?? lektorem j?zyka japo??skiego w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i jednocze??nie korespondentem japo??skiej agencji prasowej Kyudo. Wspiera?? polsk? opozycj? (KOR i ROPCiO), dostarcza?? materia??y drukarskie dla podziemnej oficyny NOWa, za co zosta?? pod koniec lat 70. XX zmuszony do opuszczenia Polski. Po powrocie do Japonii, kiedy w Polsce og??oszono stan wojenny, Yukio Kudo zorganizowa?? w Tokio Centrum Informacji Polskiej, dalej wspiera?? opozycjonistów, wydawa?? do 1991 roku „Biuletyn Polski”. 

Dla japo??skiej recepcji dzie??a Brunona Schulza znacz?cym impulsem by??o powo??anie w Tokio przez Misako Ueda Teatru X, instytucji wspomagaj?cej m??ody, niekomercyjny teatr, scenografów i re??yserów.  W??a??nie w Teatrze X w po??owie lat 90 XX wieku wymy??lono projekt prezentuj?cy twórczo??ci Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza i Witkacego, z udzia??em m.in. Jana Peszka, krakowskiego aktora zauroczonego Schulzem. W Tokio Peszek przygotowa?? (z udzia??em córki Marii i syna B??a??eja) „Sanatorium pod klepsydr?”. W??a??nie Teatr X jest tak??e koproducentem spektakl, jakie w 2013 roku w Tokio wystawi?? teatr Karas.  

Zespó?? ta??ca wspó??czesnego Karas zosta?? za??o??ony w 1985 roku przez Saburo Teshigawar? wraz z Kei Miyata. Saburo Teshigawara (ur. 1953), wybitny japo??ski choreograf i tancerz o mi?dzynarodowej s??awie, twórca nowatorskich spektakli tanecznych, harmonijnie ???cz?cych perfekcyjny taniec z gr? ??wiat??a i muzyki, zaczyna?? od studiów rze??by, aby zg???bia? taniec klasyczny i pantomim?. Od 1981 roku tworzy choreografie solowe, potem od 1985 roku zbiorowe tak??e. Stworzy?? ponad 40 spektakli prezentowanych z sukcesem w europejskich stolicach ta??ca: Pary??u, Londynie, Berlinie, Amsterdamie i Brukseli oraz m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Jest tak??e autorem choreografii dla m.in.:  Frankfurt Ballett, Baletu Opery Bawarskiej w Monachium, Nederlands Dans Theater I, Balet Grand Théâtre de Genève, Baletu Opery Paryskiej (2003). Jest tak??e twórc? spektakli multimedialnych realizowanych z muzykami w przestrzeniach nieteatralnych (tzw. projektów „site specific”), wyre??yserowa?? kilka oper, m.in. Dydon? i Eneasza dla Teatro La Fenice w Wenecji iTurandot dla festiwalu w Edynburgu. Ponadto jest artyst? plastykiem: twórc? instalacji, fotografii i filmów oraz autorem kilku ksi???ek. W Polsce by?? tylko raz, jako go??? specjalny XIX Mi?dzynarodowych Spotka?? Sztuki Akcji Rozdro??a 2012 (ze spektaklem solowym „Miroku”).

Karas/ Saburo Teshigawara

Jak podkre??laj? znawcy sztuki ta??ca, Saburo Teshigawara tworzy w??asny j?zyk ta??ca, operuj?cy ogromn? skal? ruchu od ekstremalnej dynamiki do bezruchu. Du??? wag? przywi?zuje te?? do przestrzeni, ??wiat??a i scenografii. Jego spektakle wyró??niaj? si? wyrafinowanymi, abstrakcyjnymi obrazami oraz stosowaniem iluzji optycznej. Ekspresja fizyczna i niezwyk??e obrazy s??u??? wyra??eniu ??wiata duchowych prze??y? cz??owieka zanurzonego w czasie i przestrzeni.

Oba zrealizowane teraz spektakle schulzowskie tearu Karas s? re??yeserowane przez Saburo Teshigawara (jego jest równie?? scenografia i koncepcje ??wiate??), on te?? wyst?puje na scenie obok tancerzy - Rihoko Sato, Mie Kawamura, Jeef, Eri Wanikawa. Spektakl inspirowany opowiadaniem „Wiosna”, nosz?cy tytu?? „Spring, in one Wight” („Wiosna, w ci?gu jednej nocy”), mia?? premier? 4 marca 2013 roku w Teatrze X. Przestrze?? d??wi?kow? tego spektaklu tworzy zapis zjawisk naturalnych i czytanej z ofuu prozy Schulza. Twórcy pisz?: tekst „Wiosny" Brunona Schulza wype??nia przestrze??, jak powietrze czy jak muzyka, albo jak delikatny wiatr, który niesie nas ró??ne przeczucia, podobnie jak wiosna. Tancerze wyst?puj? w tym ??rodowisku, stworzonym przez ten pi?kny tekst. To pierwsze spotkanie Saburo Teshigawara i Brunona Schulza.

Inspiracj? dla drugiego spektaklu by??o krótkie opowiadanie „Dodo” (z tomu „Sanatorium pod klepsydr?” – i taki te?? nosi on tytu??. Twórcy pisz?: „Sam tekst jest krótki, ale mo??emy poprzez niego uzyska? wgl?d do wn?trza bogatego ??wiata  Dodo, ukrytego za s??owami jak niezapomniany zapach”. „Dodo” mia?? premier? 25 czerwca 2013 roku w Teatrze X.

Grzegorz Józefczuk

INFO/ ZOBACZ: http://www.st-karas.com/


28-08-2013, 20:29:12


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs