Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

leszek m?dzik nieznanaukraina cytaty o schulzu golberg noce jarecka o schulzu lublin zwierciad??o bu??garii eon horusa g??recka szpilki festiwal 2012 nasi arty??ci galeria bruno drohobycz krcha filmy
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539211 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

wró? do relacji

 

Wszystkie drogi prowadz? do Drohobycza

 

Chocia?? ta najgorsza, przez Sambor, od strony przej??cia w Medyce, wyd??u??a podró?? do schulzowskiego miasteczka co najmniej o dwie godziny. Wliczaj?c t? ze zmiany strefy czasowej, dotar??am na jubileuszowy festiwal grubo spó??niona.  Festiwalowi go??cie nadje??d??ali z ró??nych stron ??wiata. Przeje??d??ali setki kilometrów, na w??asnych samochodach odczuwaj?c dobrodziejstwa minionego ju?? Euro, dzi?ki któremu jako??? dróg uleg??a lekkiej poprawie. I to zarówno po polskiej jak i po ukrai??skiej stronie.

 Czy du??o si? zmieni??o od ostatniego Festiwalu w maju 2010 roku? Poza nielicznie odremontowanymi drogami – niewiele. Na wernisa??ach, spotkaniach autorskich, koncertach, pojawia??y si? te same co dwa lata temu twarze. Uniwersytecki akademik tu?? obok teatru (w którym przed wojn? mie??ci?? si? pono? wysokiej klasy dom uciech) zasta??am takim samym jak ostatnio. W drzwiach powita?? mnie ten sam portier, tak samo ??yczliwy jak dawniej, z wart? milion dolarów wiedz?, jak uruchomi? ciep??? wod?.

Ale organizatorzy zadbali te?? o nowo??ci. Do najprzyjemniejszej dla ucha by??y dla mnie koncerty ??ódzkiego zespo??u Bruno Schulz oraz kijowskiej grupy etno DahaBraha. Wra??e?? nie zm?ci??a nawet zmiana miejsca koncertów, które zamiast na miejskim rynku odby??y si? w ciasnym i nie do ko??ca dobrze nag??o??nionym teatrze. Publiczno??? dopisa??a, muzycy dali z siebie wszystko, a i miejsce na pl?sy si? znalaz??o, mimo ograniczono??ci lokum.

 Jubileuszowy festiwal pokaza??, ??e ta schulzowska impreza to przede wszystkim ludzie: malarze, fotograficy i naukowcy, którzy wspólnie tworz? to wydarzenie, z ka??dym rokiem coraz wi?ksze. Moj? uwag? zwróci?? fakt, ??e na festiwalowych imprezach coraz liczniej zaczynaj? pojawia? si? mieszka??cy Drohobycza. Mo??na by??o zobaczy? ich podczas sobotniego koncertu w Cerkwii ??wi?tej Trójcy, zas??uchanych w ??piew zespo??u Kairos pod kierownictwem Borysa Somerschafa oraz miejscowego chóru Legenda pod dyrekcj? Igora Cykli??skiego. Spory t??um zgromadzi?? tak??e spektakl teatru Alter pt.: Zodiak miasta albo historia pewnej wiosny. I chocia?? po zako??czeniu spektaklu t??um nieco si? przerzedzi??, to tak??e podczas wieczornego spaceru miejscami zwi?zanymi z ??yciem i twórczo??ci? Brunona Schulza mo??na by??o dostrzec mnóstwo twarzy osób nieb?d?cych go???mi Festiwalu. Czy??by i oni próbowali odkry? swoje miasto na nowo, przez pryzmat niesamowitej prozy Schulza? „Wy uwa??acie wysoko tego Schulza, ale nasze wcale go nie znaj?” – us??ysza??am w kantorze, kiedy zamienia??am z??otówki na hrywny. Dla kogo??, kto zna proz? Schulza, Drohobycz pe??en jest ma??ych i du??ych „intryg niesko??czono??ci”. Nawet mijana na rynku staruszka wydaje si? jakby ??ywcem zdj?ta z schulzowskiego fresku malowanego na ??cianach willi Landaua (zainteresowanych odsy??am do galerii zdj?? J.J. Bojarskiego). Tak wi?c czas, aby i sami Drohobyczanie poznali, kim by?? ten „wybitny ??ydowski malarz i pisarz, mistrz s??owa polskiego”, jak g??osi tablica umieszczona na domu Schulza.

 Z tegorocznego festiwalu zapami?tam nie tylko ciekawe wystawy, spektakle i koncerty. Zapami?tam ludzi spotykanych w sklepach, na stacjach benzynowych, w kawiarniach, na granicy (granicy wytrzyma??o??ci, jak mawiaj? niektórzy). Kelnerki, które nawet je??li nie maj? w menu mleka do kawy, wyjm? nam „ciut-ciut” w??asnego z torby na zakupy, a my z rado??ci wypijemy, chocia?? zazwyczaj do kawy nie dodajemy ma??lanki. Wyrazy sympatii spotyka??am na ka??dym kroku. W knajpie na drohobyckim rynku do??wiadczy??am niecodziennego uk??onu w stron? klienta – menu t??umaczone na j?zyk polski. I kiedy zastanawia??am si?, czy zamówi? „kurczaka w domu”, „zak?ski dla wódki” czy „ciasto przet??umaczone d??emem”, tak naprawd? rozpiera??a mnie rado???, ??e kto?? w ogóle zatroszczy?? si? o tych Polaków, którzy nie czytaj? cyrylicy. ??czy nas wi?cej ni?? my??limy, mimo wszystkich ró??nic czy  to na tle gospodarczym czy historycznym. By? mo??e to w??a??nie przys??owiowa s??owia??ska dusza sprawia, ??e zwyczajny Polak zawsze dojdzie do porozumienia ze zwyczajnym Ukrai??cem.

Marzena Basara


??ród??o Niecodziennik Biblioteczny

 

   Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs