Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

o schulzu g??recka nieznanaukraina cytaty o schulzu eon horusa filmy lublin nasi arty??ci festiwal 2012 szpilki golberg leszek m?dzik galeria zwierciad??o bruno jarecka drohobycz bu??garii krcha noce
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542233 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Recenzja Ostapa S??ywynskiego w ??Akcencie?


Nie nale??y ona do tych pokonferencyjnych „cegie??”, którymi cz?sto zamurowuje si? okno na prawdziwy ??wiat – zmienny i nieuchwytny. To ksi???ka przetykana wspólnymi w?tkami, scalona rozmow?, a nie rozpadaj?ca si? sk??adanka ró??norodnych tekstów – pisze Ostap S??ywynski w najnowszym numerze kwartalnika „Akcent” o pofestiwalowej publikacji „Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury”.

Licz?ca niemal 800 stron ksi???ka „Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materia??y V Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu” pod redakcj? Wiery Meniok ukaza??a si? w 2014 roku, b?d?c pok??osiem jubileuszowego Pi?tego Festiwalu 2012 roku w Drohobyczu, i wypada ja uzna? bodaj za najwi?ksz? schulzologiczn? publikacj? na ??wiecie. Doczekali??my si? w??a??nie powa??nej recenzji tego obszernego tomu. W najnowszym numerze 2 (140) z 2015 roku lubelskiego kwartalnika „Akcent” znajdujemy recenzj? pióra Ostapa S??ywynskiego „Komentarze do nieuchwytno??ci”. 
S??ywynski (rocznik 1978) jest cenionym slawist?, wyk??ada literatur? polsk? i przek??adoznawstwo na Uniwersytecie Lwowskim, jest poet? (w 2009 roku ukaza?? si? w Polsce jego tomik „Ruchomy ogie??” w przek??adzie Bohdana Zadury), t??umaczem, krytykiem literackim; zosta?? uhonorowany licznymi nagrodami – m.in. w 2007 roku nagrod? Ambasady RP za przek??ad Andrzeja Stasiuka „Jad?c do Babadag” (Krytyka, Kijów 2007), uczestniczy?? w Festiwalach Schulzowskich w Drohobyczu.

Olga Tokarczuk i Ostap S??ywynski, Festiwal w Drohobyczu, 2014

Ostap S??ywynski, z Olg? Tokarczuk, na spotkaniu podczas VI Festiwalu 2014 w Drohobyczu.

S??ywynski przywo??uje najpierw Jurija Andruchowycza, który powiedzia?? o Drohobyczu, ??e to „ostatnie zakamarki ??wiata”. To miasto, o którym – zauwa??a S??ywynski – „nie da si? pisa? bez przesady” tym bardziej, ??e jest ono „miejscem absolutnym”, czyli takim gdzie jest „jednocze??nie pustka i pe??nia, furtka otwieraj?ca si? w przestrze?? nico??ci i brama metafizyczna”. Wspó??cze??nie, podobnie jak inne miasteczka tego regionu Europy, „po latach kulturowego vacuum i sterowanej amnezji” miasto chce si? „wpisa?” ponownie w histori? i kultur? rozmaitymi, nieprzystaj?cymi do siebie pomnikami. Bruno Schulz nie ma tu pomnika, ale ma tablic? w miejscu szczególnym, tam, gdzie zosta?? zamordowany, niepozorn?, wmurowan? w chodnik. Tablica, symbol, „przypina” miasto do dawnych „z??ych czasów”, w których przysz??o ??y? pisarzowi oraz zarazem do „kontynentu jego imaginacji, który wci??? pozostaje dla wielu mieszka??ców obszarem nieznanym”. 
S??owynski przyznaje, ??e racj? maj? ci, którzy za „zbyt pasywne” uznaj? zainteresowanie ukrai??skiego pa??stwa i spo??ecze??stwa spu??cizn? Schulza – i o tym powinno si? mówi?. W??adze nie wykorzysta??y tej szansy, jak? dawa??a 120 rocznica urodzin pisarza w 2012 roku, aby zmieni? to podej??cie. Schulz wci??? jest za ma??o znany w szerszych kr?gach ludzi kultury ukrai??skiej, chocia?? t??umaczenia jego opowiada?? pojawi??y si? jeszcze w latach 80. XX wieku. Mimo tego to w??a??nie miasto Drohobycz, S??ywynski przywo??uje Adama Zagajewskiego – ten „trudny partner Schulzowskiego mistycyzmu”, jest „mimo wszystko najpewniejszym >domem< Schulza na Ukrainie”. A to za spraw? inicjatyw Centrum Polonistycznego takich jak Pokój – Muzeum Schulza czy organizowany przez szefow? Centrum Wier? Meniok Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. O skali i poziomie Festiwalu ??wiadczy ten??e tom przynosz?cy teksty 41 autorów z 12 krajów - „Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury”. 
Wed??ug opinii recenzenta, w tomie nie ma tekstów s??abych czy przeci?tnych. Pocz?tek tomu, czyli cztery teksty autorów z czterech krajów (Adam Michnik, Dawid Grossman, Wiktor Jerofiejew, Taras Procha??ko) jest na swój sposób doskona??y, albowiem „w tych czterech esejach podj?te zosta??y tematy, do których - w sposób inny, ju?? czysto naukowy – powraca? b?d? kolejni autorzy. Jednym z takich tematów jest samotno??? Schulza”. S??ywynski prezentuje g??ówne tezy i opinie tych oraz innych autorów (m.in. Stanis??aw Rosiek, Jerzy Jarz?bski, Wiera Meniok, Ludmi??a Krasnowa), pola wspólne i niezgody. Okre??la ksi???k? jako „du??? i wa??n?”, która by? mo??e wp??ynie na debat? o Schulzu w ??wiatowej humanistyce i by? mo??e jako?? na mieszka??ców jego Drohobycza, co nie znaczy, ??e jednocze??nie mówi o Schulzu wszystko i ostatecznie, albowiem nie „pozbawia go plastyczno??ci pozwalaj?cej mu wylewa? si? ze szklanki ka??dej kolejnej teorii”.

Grzegorz Józefczuk


23-05-2015, 18:03:22


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs