Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

lublin g??recka festiwal 2012 jarecka galeria drohobycz bruno bu??garii leszek m?dzik cytaty o schulzu o schulzu zwierciad??o eon horusa nasi arty??ci szpilki filmy krcha golberg noce nieznanaukraina
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539238 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DROHOBYCZ-??WIAT. Pi?tna??cie lat temu, 5 listopada 2002 roku, powsta??o Centrum Polonistyczne, schulzologiczny o??rodek Ukrainy i ??wiata


POLONISTYCZNE CENTRUM NAUKOWO-INFORMACYJNE IM. IGORA MENIOKA PA??STWOWEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. IWANA FRANKI W DROHOBYCZU / UKRAINA

Zosta??o otwarte jako samodzielna jednostka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu 5 listopada 2002 roku, chocia?? dzia??alno??? poprzedzaj?ca jego oficjalne otwarcie ma d??u??sz? histori?. Wystarczy wymieni? chocia??by seminarium pt. „Do kogo nale??y Schulz”, zorganizowane w pa??dzierniku 2001 roku wspólnie z ówczesnym Konsulem Generalnym RP we Lwowie Krzysztofem Sawickim. Seminarium towarzyszy?? spektakl znanego lwowskiego re??ysera Aleksandra Owerczuka „Plac ??wi?tej Trójcy” (Teatr Scena Galicjana). Przedsi?wzi?cie by??o bezpo??redni? reakcj? drohobyckiego ??rodowiska intelektualnego na akt wywozu malowide?? Schulza z dawnej willi oficera gestapo Feliksa Landaua dokonanej przez pracowników Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. 

Rodzaj i kierunki dzia??alno??ci Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego wyznaczy?? ??p. Igor Meniok (1973-2005). Jego twórczy zapa??, ogromne zaanga??owanie, wiele zamierze?? i planów  unicestwi??a jednak nag??a ??mier?. Otwarte z jego inicjatywy Centrum stanowi dzi?? instytucjonalny fundament polsko-ukrai??skich kontaktów naukowych i artystycznych, a przede wszystkim – ukrai??skiej schulzologii i Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza odbywanego od 2004 roku co dwa lata w Drohobyczu. W 2003 roku Centrum zainicjowa??o powstanie tzw. wersji wst?pnej Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu, znajduj?cego si? w dawnym Gimnazjum im. W??adys??awa Jagie????y (obecnie: rektorat Uniwersytetu). Centrum zorganizowa??o wiele konferencji i seminariów, projektów edukacyjnych i artystycznych; przy Centrum dzia??a teatr studencki „Alter”. Biblioteka Centrum liczy ponad 5 000 tysi?cy tytu??ów.
Pierwsza publikacja o Schulzu i jego Drohobyczu („Drohobycz i Schulz”) ukaza??a si? w rodzinnym mie??cie pisarza w 2002 roku dzi?ki Igorowi Meniokowi. Pierwszy tom materia??ów naukowych dwóch pierwszych Festiwali w Drohobyczu (2004, 2006) dedykowano pami?ci Igora Menioka.
Centrum kieruje dr Wiera Meniok. W Centrum pracuj?: Julia Stefaniw, Wiera Bruchal – Romanyszyn, Jurij Romanyszyn (na zdj?ciu obok, 2008). Zajmuj? jeden pokój w bibliotece Uniwersytetu.
TEN "JEDEN POKÓJ" jest najbardziej znanym na ??wiecie (z wyj?tkiem pewnego miasteczka) miejscem dedykowanym Brunonowi Schulzowi, artysty??cie i pisarzowi, którego proza nie ukaza??a si? w Europie jedynie w Albanii i Estonii.

Adres:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. I. Menioka
Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu
82-100 Drohobycz
ul. ?esi Ukrainki 2
Ukraina
Tel./fax: (0038) (03244) 511 22; e-mail: polcentrum@wp.pl


06-11-2017, 01:41:56


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs