Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi arty??ci zwierciad??o leszek m?dzik bu??garii bruno cytaty o schulzu o schulzu filmy krcha nieznanaukraina drohobycz g??recka szpilki jarecka eon horusa golberg noce festiwal 2012 lublin galeria
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539240 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
FESTIWAL 2018. Do Drohobycza przyjedzie teatr z Brazylii Turma do Dion?sio


Teatr A TURMA DO DIONÍSIO z Santo Ângelo w Brazylii b?dzie go??ciem VIII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, który odb?dzie si? w dniach 1-7 czerwca 2018 roku. Brazylijski teatr wyst?pi z premier? monodramu opartego na opowiadaniach z „Sanatorium pod klepsydr?”. To pierwszy brazylijski spektakl teatralny dedykowany Brunonowi Schulzowi. Proz? Schulza na portugalski prze??o??y?? Henryk Siewierski, mieszkaj?cy od 1986 roku w Brazylii, profesor Universidade de Brasilia. Mieli??my ju?? przyjemno??? go??ci? Profesora na Festiwalu w Drohobyczu.

A Turma do Dionísio powsta?? w 1986 roku. Grup? za??o??yli m??odzi ludzie zwi?zani z Teatro Universitario de Santo Ângelo, pragn?cy szuka? nowych form teatralnej ekspresji i nowej publiczno??ci poza kr?giem akademickim. Pierwszy spektakl wystawili w roku nast?pnym. Jak sami pisz?, w pierwszej dekadzie dzia??alno??ci teatru przede wszystkim starali si? drog? szkole?? i warsztatów osi?gn?? wysoki poziom aktorstwa, warsztatu zawodowego i technicznej obs??ugi spektakli, w drugiej dekadzie skupili si? na wypracowani w??asnej wizji teatru, koncepcji dramaturgii i scenografii.
Teatr z Brazylii


DIONIZOS W SANTO ÂNGELO

Teatr z Santo Ângelo ???czy oryginaln? estetyk? i stylistyk? z repertuarem o przes??aniu spo??ecznym i egzystencjalnym, jest wra??liwy na literackie podglebie teatru, a zarazem realizuje poprzez teatr wiele projektów spo??eczno-edukacyjnych. Wiele podró??uje po kraju, prowadzi zaj?cia dla dzieci i m??odzie??y ucz?c postrzegania ??wiata poprzez teatr i ekspresji poprzez teatr, prowadzi równie?? kursy aktorskie na profesjonalnym poziomie. Ma na koncie ponad 2000 wyst?pów.
Zdoby?? sobie uznanie w Brazylii, z powodzeniem wyst?powa?? te?? w Argentynie, Boliwii, Francji, Szwajcarii, W??oszech i w Polsce – goszcz?c w 2008 roku w Warszawie i w Lublinie. W Lublinie przebywa?? na zaproszenie Centrum J?zyka Portugalskiego Instytutu Camoesa (przy UMCS).
Ju?? sama nazwa teatru przywo??uje tradycj?, w jak? teatr pragnie si? wpisa? i kontynowa?. Nurt dionizyjski jest teatrem emocji i prze??y?. Turma do Dionísio znakomicie ???czy gr? aktorsk? z pos??ugiwaniem si? lalkami, maskami i kostiumami, mistrzowsko kreuje scenograficzn? przestrze?? u??ywaj?c skrótu i no??nego symbolu, aby na pierwszy planie zawsze by?? aktor – i jego relacja z widzem. Szuka g???bi poprzez prostot? i wiar? w si??? aktorstwa i teatru bliskiego ludziom.

Jerson Fontana

Do Drohobycza przyjad? – JERSON VICENTE FONTANA, lider teatru, z wykszta??cenia historyk, znakomity profesjonalny aktor, zarazem pracownik uniwersytecki i pedagog teatru, oraz MARISTELA MARASCA WEIRICH, równie?? aktorka, ale i fascynuj?ca scenografka, tak??e inspicjentka teatru, z wykszta??cenia filozofka, tak??e wyk??adowca akademicki; oboje specjalizuj? si? równie?? w pedagogice spo??ecznej i teatrologii.

Jerson Fontana i Maristela Marasca Weirich

Jerson Fontana

SCHULZ W BRAZYLII
Do adaptacji prozy Schulz namówi?? teatr HENRYK SIEWIERSKI, t??umacz prozy pisarza z Drohobycza na portugalski. Mieli??my zaszczyt go??ci? Henryka Siewierskiego na Festiwalach w Drohobyczu w 2008, 2010 i 2012 roku.
Profesor Siewierski napisa?? nam: „To teatr ambitny, który dzia??a ju?? 30 lat i odnosi sukcesy w Brazylii i za granic?. Przed laty namawia??em ich do opracowania tego spektaklu i ju?? jest gotowy, a dla nich, zafascynowanych dzie??em Schulza, mo??liwo??? zaprezentowania tego spektaklu w Drohobyczu by??aby wielkim prze??yciem i dodatkowym bod??cem do twórczego propagowania jego dzie??a w Brazylii. Z tego, co wiem, mog? r?czy?, ??e nie rozczaruj?. Dodam jeszcze, ??e spektakl jest oparty na moim przek??adzie „Sanatorium...” na j?zyk portugalski.”
Henryk Siewierski uko??czy?? studia i doktorat obroni?? w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiello??skiego – tu pracowa?? do 1985 roku b?d?c te?? lektorem j?zyka polskiego na Uniwersytecie Lizbo??skim. Od roku 1986 mieszka w Brazylii, jest najwa??niejszym brazylijskim polonist?, profesorem Universidade de Brasilia w stolicy kraju. Opublikowa?? wiele ksi???ek, m.in. „Spotkanie narodów” (wydane przez Instytut Literacki w Pary??u,1984) i „Jak dosta??em Brazyli? w prezencie” (w krakowskiej oficynie UJ Universitas w roku 1998), a tak??e fundamentalne „História da Literatura Polonesa” (w 2000 w Brasilii). Na j?zyk portugalski t??umaczy?? m.in. Cypriana Norwida, Czes??awa Mi??osza, Tadeusza Ró??ewicza, Zbigniewa Herberta, Andrzeja Szczypiorskiego, Wis??aw? Szymborsk?, za?? na j?zyk polski m.in. „Mensagem” Fernanda Pessoi.

Henryk Siewierski, Drohobycz 2018 W 1994 i 1996 ukaza??y si? jego przek??ady Schulza na portugalski, odpowiednio „Sanatorium pod klepsydr?" i „Sklepy cynamonowe" (Rio de Janeiro, oficyna Imago). Wcze??niej Schulza na portugalski przek??ada?? Aníbal Fernandes. W 2012 roku w Brazylii ukaza??o si? pierwsze pe??ne wydanie t??umaczenia prozy Brunona Schulza na j?zyk portugalski "Ficção completa" (wydawnictwo Cosac Naify w Sao Paulo, seria Prosa do Mundo) w przek??adzie Siewierskiego, gdzie pomieszczono te?? cz???? tzw. utworów rozproszonych oraz teksty o Schulzu autorstwa Czes??awa Mi??osza i Witolda Gombrowicza. W 2016 roku Siewierski zosta??, miedzy innymi za te przek??ady, uhonorowany Nagrod? Literack? Zwi?zku Pisarzy Polskich na Obczy??nie z siedzib? w Londynie.
W podró??y do Drohobycza b?dzie Turma do Dionísio wspiera? te?? dr NATALIA INES KLIDZIO, która urodzi??a si? w Brazylii, a pracuje w Zak??adzie Studiów Portugalistycznych UMCS, jest bardzo cenionym dydaktykiem i naukowcem.

ZOBACZ

Monodram wg „Quem Faz Gemer a Terra” Charlesa Kiefera; wyst?puje: Jerson Fontana
https://www.youtube.com/watch?time_continue=284&v=B48deUQzQ8Q
O teatrze mówi Jerson Fontana:
https://www.youtube.com/watch?v=rJeaUvWq344
Dzia??ania edukacyjne:
https://www.youtube.com/watch?v=ylD1VtkI5m4
Przegl?d pracy teatru: https://www.youtube.com/watch?v=HYhHrEN8AIw
https://www.youtube.com/watch?v=eYet3EjUZOQ
STRONY TEARU:
http://aturmadodionisio.blogspot.com
http://www.aturmadodionisio.com.br
                                                                                                   opr. GJ
                                                                                                   foto ze stron Dionisio i internetu

 


19-02-2018, 04:49:57


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs