Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

o schulzu festiwal 2012 bu??garii golberg drohobycz noce leszek m?dzik g??recka krcha jarecka nieznanaukraina lublin filmy galeria szpilki cytaty o schulzu eon horusa nasi arty??ci zwierciad??o bruno
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539242 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
FESTIWAL 2018. 7 DNI, PONAD 100 WYDARZE??, GO??CIE Z 15 KRAJ??W


Ponad sto wydarze??, go??cie z 15 krajów. 1 czerwca rozpocznie si? w Drohobyczu tygodniowy VIII Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, najwi?ksze na ??wiecie i jedyne takie przedsi?wzi?cie dedykowane pisarzowi i arty??cie z Drohobycza, którego opowiadania i rysunki wci??? przyci?gaj? czytelników i inspiruj? twórców z ca??ego ??wiata.
Szczegó??owy program zaplanowanego w dniach 1-7 czerwca 2018 festiwalu zostanie opublikowany ju?? niebawem. Poni??ej kilka informacji o festiwalowych wydarzeniach.
WYSTAWA WE LWOWIE
Festiwal rozpocznie "prolog" we Lwowie. 30 maja we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki otwarta zostanie wystawa „Bruno Schulz w??ród artystów swego czasu” (ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Wo??nickiego). Patronat honorowy sprawuje Konsul Generalny RP we Lwowie. Wystawa czynna b?dzie przez dwa miesi?ce.
Na wystawie zobaczymy obrazy, grafiki i rysunki 35 artystów, którzy brali udzia?? w wystawach razem z Brunonem Schulzem; to m.in. Zefiryn ?wikli??ski, Xawery Dunikowski, Erno Erb, Stefania Gebus-Baraniecka, Jakub Glasner, Marceli Harasimowicz, Wlastimil Hofman, Marcin Kitz, Fryc Kleinman, Olena Kulczycka, Jaros??awa Muzyka, Andrzej Pronaszko, Kazimierz Sichulski, Margit Sielska-Reich, Roman Sielski, Iwan Trusz, Wojciech Weiss, Leon Wyczó??kowski, Stanis??aw Wyspia??ski i in. Kuratorzy wystawy: Natalia Filewycz, Grzegorz Józefczuk.
ZAGAJEWSKI I SJON
Uroczyste otwarcie Festiwalu zaplanowano 1 czerwca o godz. 10 w Lwowskim Akademickim Obwodowym Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu. Tam te?? wyg??oszone zostan? dwa wyk??ady inauguracyjne.
Adam Zagajewski, wybitny polski poeta, prozaik i eseista, wielokrotnie nominowany do Nagrody Nike, laureat m.in. Nagrody im. Heinricha Manna i Nagrody Fundacji im. Ko??cielskich, przedstawi wyk??ad "W stron? Drohobycza". Drugi wyk??ad przygotowa?? Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson), najbardziej popularny i ceniony islandzki poeta i prozaik, autor piosenek dla Björk (razem z Larsem von Trier i Björk nominowany do Oscara za piosenk? "I've Seen it All" z filmu "Ta??cz?c w ciemno??ciach"), znany polskiemu czytelnikowi z niezwyk??ej ksi???ki "Skugga Baldur. Opowie??ci islandzkiej". Tytu?? wyst?pienia Sjóna: "Cynamon na lodzie: Brunona Schulza w?drowanie do krainy czterech godzin ??wiat??a dziennego". Islandzkiego pisarza przedstawi Jurij Andruchowycz.
DYPLOM O / DLA FESTIWALU
Tego te?? dnia odb?d? si? wernisa??e festiwalowych wystaw m.in. w starej, ponad 120-letniej sali gimnastycznej dawnego gimnazjum drohobyckiego (dzisiaj: Uniwersytet w Drohobyczu), w przestrzeni publicznej i w synagodze, która po raz pierwszy zostanie udost?pniona szerszej publiczno??ci po ko??cz?cym si? ca??o??ciowym remoncie tej charakterystycznej ??wi?tyni Drohobycza.
Wsród wystaw co?? nietypowego: plakaty Mateusza Obary powsta??e jako dyplom uko??czenia Zespo??u Szkó?? Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Mateusz Obara obroni?? ten dyplom (Cykl plakatów dla Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobycz) kilkana??cie dni temu, ko??cz?c specjalizacj? projektowanie graficzne; nauczycielami prowadz?cymi byli: Robert Wojniusz i Anna Chmielnik.
W??ród wielu atrakcji wizualnych z pewno??ci? uwag? zwróc? realizacje w przestrzeni publicznej autorstwa W??odko Kaufmana ze Lwowa, twórcy i lidera niezale??nego centrum artystycznego Dzyga we Lwowie, s??awnego ukrai??skiego artysty, który od lat wierny jest Brunonowi Schulzowi i od lat wspó??pracuje z Festiwalem w Drohobyczu. Artysta przygotowuje realizacje z u??yciem... pianin.
Podobnie jak przed dwoma laty, b?dzie te?? wystawa w Truskawcu, jednym z najwi?kszych ukrai??skich kurortów, a przed wojn? - o??rodku sanatoryjnym i wypoczynkowym, do którego ci?gn???a elita polityczna i artystyczna nie tylko Polski.
50 D?CIAKÓW, KROKE I ??ADAN
Dzie?? pierwszy, dzie?? otwarcia zako??czy koncert w teatrze. Wyst?pi - uwaga! - 50 osobowa Orkiestra D?ta Kolegium Muzycznego im. Wasyla Barwi??skiego w Drohobyczu (kierownik artystyczny i dyrygent: Oleg Solarz). Orkiestra zagra zarówno muzyk? rozrywkow?, jazz i repertuar powa??ny jak i muzyk? ??wiata, w tym kanony folkloru ukrai??skiego.
W muzycznym programie Ósmego Festiwalu s? te?? inne mocne punkty, w tym koncert legendarnej krakowskiej formacji Kroke w czwartek 6 czerwca (w teatrze) oraz koncert Serija ??adana z zespo??em "Sobaki" z Charkowa (na placu Tarasa Szewczenki), najbardziej energetycznego i znanego poety ukrai??skiego m??odszego pokolenia. Wcze??niej odb?dzie si? premierowa promocja tomu polskich przek??adów ??adana pod tytu??em "Drohobycz", wydanej nak??adem PIW-u.
Kroke powraca do Drohobyczu, na scenie teatru w Drohobycza zespó?? zagra?? ju?? w ramach Czwartego Festiwalu w 2010 roku. To jedna z najbardziej znanych polskich formacji muzyki ??wiata, maj?cej w dorobku koncerty na najwa??niejszych ??wiatowych festiwalach i wiele oryginalnych projektów muzycznych z ró??nymi twórcami (m.in. Nigel Kenedy).
Od razu te?? warto doda?, ??e b?d? te?? trzy premierowe spektakle: jeden z Brazylii (patrz artku?? wcze??niejszy), dwa z Drohobycza...
MEGA SESJA NAUKOWA
W poniedzia??ek, 4 czerwca rozpocznie si? dwudniowa wielka sesja naukowa „Bruno Schulz: filozofia, poetyka i inne perspektywy miejsca”. Planowanych jest kilkadziesi?t referatów, które b?d? przedstawiane od godziny 10 do 18, poza obradami plenarnymi przede wszystkim w sekcjach.
Sesj? otworzy i w pewnym sensie poprzedzi prezentacja ksi???ki „Bruno Schulz a wspó??czesna teoria kulturowa. Materia??y VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu” i dwóch tomów „Acta Schulziana”. Ten edytorski, najnowszy dorobek Festiwalu przedstawi Wiera Meniok.
Go??cie Festiwalu reprezentuj? 15 krajów, to - obok Polski i Ukrainy: Austria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Francja, Islandia, Japonia, Litwa, Niemcy, Rosja, USA, W?gry, Wielka Brytania.
Zapraszamy!
gj

Dofinansowano ze ??rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu / Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie

Wspó??organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Instytut Ksi???ki w Krakowie
Instytut Polski w Kijowie
Konsulat Generalny RP we Lwowie
oraz
Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu

Partnerzy:
Prezydent miasta Lublin
Marsza??ek Województwa Lubelskiego
Mer miasta Drohobycz
Miejska Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, Drohobycz
Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Wo??nickiego
Muzeum Mychaj??a Bi??asa, Truskawiec
Centrum Turystyczno-Informacyjne, Drohobycz
Drohobycka Gmina Religijna Wyznania Moj??eszowego
Stowarzyszenie Artystyczne Alter w Drohobyczu
Restauracja „Willa Kluberg”, Truskawiec

Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Ambasador RP na Ukrainie
Prezydent miasta Lublin
Mer miasta Drohobycz

Patronat medialny:
Gazeta „Kurier Galicyjski”, Lwów
Gazeta internetowa „Majdan”, Drohobycz
Radio Kotermak, Drohobycz

ZOBACZ:
http://www.islandia.org.pl/artykuly/2009/sjon_opowiesc_islandzka.html
https://www.youtube.com/watch?v=x4rvmdJJ21E
https://culture.pl/pl/artykul/bruno-schulz-powraca-do-drohobycza
https://www.youtube.com/watch?v=dBRHNqWAir0
https://www.youtube.com/watch?v=fjc5uiGgVx4
https://www.dailymotion.com/video/x43embe
https://www.youtube.com/watch?v=PCeon0PP28Q


06-05-2018, 01:28:52


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs