Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

g??recka nieznanaukraina zwierciad??o jarecka krcha festiwal 2012 golberg nasi arty??ci bu??garii bruno lublin eon horusa szpilki galeria drohobycz cytaty o schulzu filmy o schulzu noce leszek m?dzik
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542222 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DROHOBYCZ. DRUGA JESIE??. 19-20.XI.2018. Program. ?????????????. ????????? ?????????. ????????????? ???????


Zapraszamy na DRUG? JESIE?? 2018 do Drohobycza w dniach 19-20 listopada 2018 roku - w 76. rocznic? ??mierci Brunona Schulza. Pocz?tek jak od lat: spotkanie ekumeniczne 19 listopada o godz. 11 przy tablicy memorialnej w miejscu ??mierci. W??ród go??ci Drugiej Jesieni 2018: Jacek Podsiad??o, Pawe?? Próchniak, Denis Viren, Olga Micha??owska, Grzegorz Gauden, Jerzy Kowalewski, Adam Lipszyc, Polina Justowa. Spotkania, wystawy, koncert, spektakl, Czytanie Ksi?gi Schulza, promocja nowego, trzeciego tomu Acta Schulziana...
Poni??ej: program i u??yteczne informacje.


Projekt literacko-artystyczny „Druga Jesie?? – 2018” w 76. rocznic? ??mierci Brunona Schulza

19 listopada 2018, poniedzia??ek
11:00 – Wspólna modlitwa w miejscu ??mierci Brunona Schulza
12:00 – Z powietrza i ??wiat??a. In memoriam: wernisa?? Andrzeja A. Widelskiego (1953–2017). Wprowadzenie Grzegorz Józefczuk. Miejsce: Ko??ció?? ??w. Bart??omieja
12:30 – Acta Schulziana: Prezentacja III tomu. Prowadz? Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk. Miejsce: Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27
13:00 – Spotkanie autorskie z Jackiem Podsiad??o. Prowadzi Pawe?? Próchniak. Miejsce: Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27
16:00 – Denis Viren: (Nie)oczywisty Drohobycz i okolice. Wernisa?? wystawy fotografii. Miejsce: Studencki Teatr „Alter”, Willa Rajmunda Jarosza, ul. Szewczenki 23

DENIS VIREN, DROHOBYCZ
Denis Viren, Drohobycz

17:30 – Olga Micha??owska, Recital pianistyczny: Claude Debussy, Suita Bergamasque; Domenico Scarlatti, Sonaty re-minor, la-minor, sol-minor. Prowadzi Maria Karalus. Miejsce: Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, aula, ul. Iwana Franki 24
19:00 – Studencki Teatr Alter: Spektakl „Karaluchy” wg Siergieja Slepuchina, re??. Andrij Jurkewycz, t??um. fragmentów z tekstów Schulza Jurij Andruchowycz, t??um. sztuki Leonid Golberg. Miejsce: Studencki Teatr „Alter”, Willa Rajmunda Jarosza, ul. Szewczenki 23

20 listopada 2018, wtorek
10:00 – 13:00 – Czytania Listopadowe: sesja kulturologiczna.Miejsce: Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27
? Grzegorz Gauden: Zacieranie, wyparcie. Rozmowa o Lwowie non fiction 1918 (prowadz? Wiera Meniok, Pawe?? Próchniak)
? Jerzy Kowalewski: Moja przygoda z Drohobyczem
? Pawe?? Próchniak: ??lady pami?ci. Uwagi o wierszu ???????????? (Ostatnia wola) Tarasa Szewczenki
Przerwa (15 min.)
? Adam Lipszyc: Tekturowe panoramy. Barok Schulza i Waltera Benjamina
? Polina Justowa: Przewodnik po polskiej kulturze – rosyjskie wydanie ? culture.pl i nowo??ci Schulzowskie w Rosji
15:00 – Spacer po Drohobyczu: m.in. dzwonnica, synagoga, cmentarze. Oprowadza Grzegorz Józefczuk. Miejsce zbiórki: dzwonnica ko??cio??a ??w. Bart??omieja
17:00 – Pokaz filmu niemego z Ast? Nielsen: Afgrunden / The Abyss / Przepa??? (1910). Miejsce: Muzeum Izba Pami?ci Brunona Schulza, ul. Iwana Franki 24, pok. 33
17: 30 – Czytanie Ksi?gi Schulza. Miejsce: Muzeum Izba Pami?ci Brunona Schulza, ul. Iwana Franki 24, pok. 33
19:00 – Tajemnice drohobyckiego ratusza: teatralizowana wycieczka. Miejsce zbiórki: Turystyczne Centrum Informacyjne, plac Rynek 1

***
Organizatorzy:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu / Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz)
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (Lublin)
Wspó??organizatorzy:
Miejska Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a
NGO „Twórcza Asocjacja Alter” (Drohobycz)
Partnerzy:
Fundacja „Wolno??? i Demokracja” (Warszawa)
Drohobycka gazeta internetowa „Majdan”
Turystyczne Centrum Informacyjne w Drohobyczu

Wst?p na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Zapraszamy na wszystkie wydarzenia Drugiej Jesieni.

DENIS VIREN, DROHOBYCZ

Denis Viren, Drohobycz

WIADOMO??CI U??YTECZNE
DOJAZD. Mo??liwo??ci dojazdu do Drohobycza jest wiele. Najwi?cej autobusów jedzie do Lwowa lub via Lwów; wtedy trzeba we Lwowie przesi???? si? na lokaln? marszrutk? do Drohobycza (dworzec tych pojazdów jest przy g??ównym lwowskim dworcu kolejowym). Do Lwowa mo??na dotrze? te?? z Przemy??la dwoma poci?gami (korzy???: nie stoi si? w kolejce na granicy). Jest równie?? jeden bezpo??redni autobus-kurs do Drohobycza, jad?cy codziennie na trasie Warszawa-Lwów-Drohobycz i powrotnie (patrz strona www.pkspolonus.pl). Mo??na i samolotem...
Niestety, w tym roku samo Stowarzyszenie nie organizuje wyjazdu wynaj?tym busem, ale taki wyjazd organizuje grupa naszych Aktywistek i Aktywistów (pod kierunkiem Agnieszki Wi??niewskiej, O??rodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, agnes.tnn@gmail.com).
NOCLEGI. Baza noclegowa w Drohobyczu jest bardzo s??aba. Sporo naszych go??ci korzysta w Drohobyczu z Hoteliku Nowa Chata, ul. Sahajdacznego 27a, tel.+38 0672855523 (ponadto Tusta?? i Lemon). Mo??na szuka? noclegu przez parafie lub zwi?zki polonijne. Natomiast wiele ofert znajdzie si? w pobliskim Truskawcu (sk?d do Drohobycza cz?sto je??d??? lokalne marszrutki), od skromnych pensjonatów po 5. gwiazdkowe hotele.
MUZEUM-POKÓJ. Muzeum-Pokój Brunona Schulza zosta?? pod koniec pa??dziernika zalany podczas uruchamiania uniwersyteckiej instalacji grzewczej i wci??? szacowane s? szkody oraz podejmowane najpilniejsze dzia??ania zabezpieczaj?ce, dlatego dost?p b?dzie ograniczony czasowo do zaplanowanych wydarze??. Przy okazji dzi?kujemy Osobom, które wspieraj? nas w tych dzia??aniach i dzi?ki ofiarno??ci których Muzeum-Pokój wróci za jaki?? czas, wierzymy, do dobrej formy.
Dlatego tym bardziej chcemy zwróci? uwag? na Acta Schulziana numer III / 2018, którego tematyka skupia si? wokó?? Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. W nowym numerze naszego wydawnictwa poza opisem powstania tej placówki prezentowane s? m.in. unikalne, pozyskane niedawno obiekty jak i bezcenne darowizny. Publikujemy równie?? wypowied?? Jerzego Ficowskiego, niezwyk??e przes??anie adresowane do uczestników otwarcia Muzeum-Pokoju w dniu 19 listopada 2003 roku - a wi?c sprzed 15 laty! Zatem b?dziemy obchodzi? jubileusz Muzeum-Pokoju, aczkolwiek w warunkach nie takich, jakby??my chcieli.


????????????? ???????
????????????????????-???????????????? ??????????? „????????? ????????? – 2018”
??? 76-???? ???????????? ?????????????? ????????? ??????????

19 ???????????? 2018, ???????????????
11:00 – ????????????? ??????????? ??? ????????? ?????????????? ????????? ??????????
12:00 – ?? ???????????? ?? ??????????. In memoriam: ??????????? ???????????? ????????? ?. ???????????????????? (1953–2017). ??????????????? ?????????? ?????????????
?????????: ?????????? ???. ????????????????
12:30 – Acta Schulziana: ???????????????????? III ???????
???????????????? ??????? ???????????, ?????????? ?????????????
?????????: ?????????????????? ????. ??’???????????? ?????????????, ??????. ??????????????, 27
13:00 – ?????????????? ????????????? ?? ??????????? ??????????. ???????????? ????????? ?????????????
?????????: ?????????????????? ????. ??’???????????? ?????????????, ??????. ??????????????, 27
16:00 – ???????? ??????????: (???)????????????? ????????????? ??? ???????????. ???????????? ????????????????
?????????: ???????????????????? ????????? „???????????”, ????????? ??????????? ????????, ??????. ??????????????, 23
17:30 – ????????? ??????????????????, ????????????? ???? ?????????????????: ?????? ????????????, ??????????????????
????????; ?????????????? ????????????????, ????????? ????-?????????, ???-?????????, ??????-?????????
?????????? ???????? ???????????
?????????: ???????????? ?????????? ???????? ????. ???????? ?????????, ????????? ??????, ??????. ???????? ?????????, 24
19:00 – ???????????????????? ????????? ???????????: ????????????????? „???????????” ??? ?????????????? ???????????????????
??????. ????????? ????????????, ?????????????? ?? ????????????? ?????????? ?????? ????????????????,
?????????????? ??’???? ?????????? ??????????????. ?????????: ???????????????????? ????????? „???????????”, ????????? ??????????? ????????, ????. ??????????????, 23

20 ???????????? 2018, ??????????????
10:00 – 13:00 – ???????????????? ???????????: ??????????????????????????? ????????????????????
?????????: ?????????????????? ????. ??’???????????? ?????????????, ??????. ??????????????, 27
· ?????????? ?????????: ?????????????? ????? ?????????? non fiction 1918 (???????????????? ??????? ???????????, ????????? ?????????????)
· ????? ???????????????????: ???? ?????????? ?? ?????????????????
· ?????????? ?????????????: ???????? ?????’?????. ?????????? ????? ???????? ???????????? ???????? ??????????????
????????????? (15 ????.)
· ????? ???????????: ?????????????? ????????????. ????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????????????
· ?????????? ????????: ??????????????? ??????????????? ????????????????? – ?????????????? ?????????? culture.pl ??? ????????????????????? ????????? ?? ???????
15:00 – ??????????????? ?????????????????: ?????????????, ???????????, ??????????????
??????? ?????????? ?????????????
??????????? ????????: ????????????? ??????????? ???. ????????????????
17:00 – ???????? ?????????? ??????????????????? ?? ??????? ????????????: Afgrunden / The Abyss /
Przepa??? (1910)
?????????: ????????????-????????? ????????? ??????????, ??????. ???????? ?????????, 24, ??????. 33
17: 30 – ?????????? ???????? ??????????
?????????: ????????????-????????? ????????? ??????????, ??????. ???????? ?????????, 24, ??????. 33
19:00 – ?????????????? ??????????????????? ???????????: ??????????????????????? ???????????????
??????????? ????????: ????????????????? ????????????????????? ??????????, ????. ???????, 1
***
????????????????????:
???????????????????? ???????????-????????????????????? ?????????? ????. ???????? ??????????? ???????? ????. ???????? ????????? / ??? „????????? ??? ?????????????? ????????? ??????????” (?????????????)
??????????????? ?????????????? ????????? ?????????? (????????????)
???????????????????????????:
?????????? ?????????????????? ????. ??’???????????? ?????????????
???? „??????????? ????’??????????? ???????????” (?????????????)
??????????????:
????? „?????????? ?? ?????????????????” (???????????)
?????????????????? ????????????????-?????????? „????????”
????????????????? ????????????????????? ?????????? ?? ???????????????


05-11-2018, 03:15:40


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs