Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina szpilki krcha golberg bruno eon horusa galeria noce lublin o schulzu g??recka drohobycz jarecka cytaty o schulzu filmy zwierciad??o nasi arty??ci bu??garii leszek m?dzik festiwal 2012
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539199 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
BRUNO4EVER LUBLIN-DROHOBYCZ 2019. Spotkania i Rekonesansy Artystyczne


Kontynujemy projekt Bruno4ever: ju?? 3 kwietnia spotkanie z red. Andrijem Paw??yszynem ze Lwowa. W maju ekipa lubelska uda si? do Drohobycza na Rekonesans Artystyczny, we wrze??niu go??cie z Drohobycza przyjad? do Lublina.

Andrij Paw??yszyn (ukr. ????????? ?????????????) jest znanym lwowskim historykiem i dziennikarzem, dzia??aczem spo??ecznym, t??umaczem literatury polskiej, aktywnym komentatorem ??ycia spo??eczno-politycznego i relacji polsko-ukrai??skich. Prze??o??y?? na ukrai??ski m.in. dzie??a Jerzego Ficowskiego, Janusza Korczaka, Czes??awa Mi??osza, Zbigniewa Herberta, Jacka Dukaja i Brunona Schulza. By?? redaktorem naczelnym "Gazety Lwowskiej", wspó??za??o??yciel Lwowskiego Forum Wydawców, przewodniczy?? ukrai??skiej Amnesty International, pracuje na Ukrai??skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Ostatnio prze??o??y?? m.in. Józefa ?obodowskiego "Przeciw upiorom przesz??o??ci" (2016, „Test” – Lublin i „Astrolabia” – Lwów); wspó??organizowa?? kilkana??cie dni temu 110. urodziny Stanis??awa Jerzego Leca we Lwowie. Laureat m.in. nagrody polskieg PEN-Clubu.

OTWARCIE TARASU SZTUKI
Na spotkanie Bruno4ever z Andrijem Paw??yszynem zapraszamy W ??ROD? 3 KWIETNIA O GODZ. 19 DO HADES SZEROKIEJ w Lublinie (ulica Grodzka 21). Z ukrai??skim go??ciem rozmawia? b?d?: o. Tomasz Dostatni i red. Grzegorz Józefczuk. Tematem rozmowy b?dzie polsko-ukrai??ska wspó??praca kulturalna, ale z pewno??ci? tak??e najwa??niejszy dla naszych s?siadów temat wyborów prezydenckich i ich wp??yw na relacje mi?dzynarodowe. Tego dnia, ale godzin? wcze??niej, czyli O GODZ. 18 zapraszamy do HADES SZEROKIEJ na PROLOG w postaci wernisa??u wystawy fotografii El??biety ?azowskiej-Cwaliny i dokumentacji jubilueszowej Hades Szerokiej. Te wydarzenia z??o??? si? na otwarcie TARASU SZTUKI w Hades Szerokiej.

Bruno4ever 2019 * Zapraszamy
3 kwietnia, ??roda, Hades Szeroka, Lubin, ul. Grodzka 21, wst?p wolny
godz. 18 - otwarcie Tarasu Sztuki / wystawa El??biety ?azowskiej-Cwaliny / niespodzianki kulinarne
godz. 19 - spotkanie z Andrijem Paw??yszynem

SPOTKANIE MAJOWE
Rekomendujemy Pa??stwu kolejnego naszego go??cia, z którym w ramach Bruno4ever 2019 spotkamy si? pod koniec maja. B?dzie to dr Lothar Quinkenstein, germanista, filolog, pisarz i poeta, zwi?zany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2011 r. mieszka w Berlinie. Publikuje w licznych czasopismach literackich oraz przek??ada z j?zyka polskiego. Laureat nagrody Spiegelungen-Preis für Lyrik za cykl poetycki "Most z papieru". Jest autorem przek??adu na niemiecki (we wspó??pracy z Agnieszk? Hudzik) "Oka Cadyka" W??adys??awa Panasa.
Po wakacjach zaprosimy do Lublina na spotkanie Iwana Dydycza, m??odego artyst?, historyka sztuki, wicedyrektora Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie. Szczegó??y niebawem.

REKONESANS ARTYSTYCZNY
Kontynujemy pomys?? wzajemnych wymian artystów Lublin - Drohobycz z my??l?, aby ich efektem by??y wydarzenia artystyczne, na przyk??ad wystawy. W maju w ramach takiego Rekonesansu Artystycznego pojedzie do Drohobycza na kilka dni kilka osób z Lublina, zapraszamy szczególnie fotografika Roberta Pranagala oraz Dorot? i Wojciecha Nowakowskich - filmowców. Natomiast we wrze??niu rewizyt? z??o??? arty??ci z Drohobycza, liczymy ??e w??ród nich malarz Lewko Mykytycz.


27-03-2019, 04:57:15


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs