Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

g??recka lublin o schulzu krcha cytaty o schulzu drohobycz zwierciad??o festiwal 2012 szpilki filmy golberg nasi arty??ci noce bruno galeria bu??garii leszek m?dzik eon horusa jarecka nieznanaukraina
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542225 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK: Lublin - Drohobycz


PAMI?CI MA?GORZATY KITOWSKIEJ-?YSIAK
Ukaza?? si? KUL-owski tom "Literatura i sztuka" pami?ci Profesor Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak (1953-2012). Przepraszamy, piszemy o tym z opó??nieniem. Dzi?kujemy Pa??stwu Kudelskim za doprowadzenie tej publikacji do fina??u, za upór i sukces.
Chocia?? nie mog??a podró??owa? do Drohobycza czy Lwowa i wprost do??wiadcza? aury schulzowskiej „prowincji osobliwej, miasta jedynego na ??wiecie”, dzi?ki kompetencjom badawczym i intuicji potrafi??a skutecznie przekracza? bariery geograficzno-fizyczne.

W cyklu ZADUSZKI EMIGRACYJNE w listopadzie 2013 wspominali??my prof. Ma??gorzat? Kitowsk?-?ysiak. Teraz ukaza??a si? publikacja, która jest ??wiadectwem tamtego spotkania i pami?ci o MA?GORZACIE.
TEKST Z TEGO TOMU
Grzegorz Józefczuk: Profesor Ma??gorzata: Lublin artystyczny i Drohobycz schulzowski
By??y to dwie ró??ne formy Jej obecno??ci i aktywno??ci, ta w LubIinie i ta w Drohobyczu, dodajmy od razu: w Lublinie artystycznym a w Drohobyczu schulzowskim.
W Lublinie Ma??gorzata Kitowska-?ysiak by??a aktywnym uczestnikiem ??ycia kulturalno-artystycznego, a nie jedynie jego obserwatorem i analitykiem spogl?daj?cym z bezpiecznej perspektywy stanowiska akademickiego. Zapewne nie chodzi??o jej o to, aby swym uczestnictwem co?? lub kogo?? uwiarygodnia?, raczej kierowa?? ni? ten szczególny rodzaj ciekawo??? charakterystyczny dla osób skupionych na sztuce i dla których pozna? to zrozumie?. A mo??e po prostu chcia??a by? blisko ludzi. By??a bardzo otwarta i tolerancyjna, ale do pewnych granic, by??a bardzo skromna oraz delikatna a nawet wyciszona w wypowiedziach i os?dach, lecz jednocze??nie mia??a swoje zdanie, niekiedy lapidarnie ostre; kto j? zna??, s??ysza?? je bez s??ów. Czasami nie potrafi??a odmówi?. Wspó??tworzy??a w znacz?cy sposób szeroko rozumian? rzeczywisto??? kultury miasta Lublina, nie tylko jego naukowe ??rodowisko.
Wspiera??a wiele inicjatyw artystycznych, by przypomnie? tu specjalnie projekt „Natura natury”, poprzez który w drodze wspólnych wystaw i refleksji krytyczno-filozoficznej grono twórców nieuto??samiaj?cych si? ze „sztuk? aktualn?” zastanawia??o si? nad swym rodowodem i fundamentami sztuki. By??a autorytetem w gronie wspó??za??o??ycieli i dzia??aczy Lubelskiego Towarzystwa Zach?ty Sztuk Pi?knych. Dla mnie jako obserwatora i komentatora ??ycia kulturalnego Lublina to w??a??nie by??o w niej urokliwe i godne najwy??szego uznania, ??e mimo powa??nych dolegliwo??ci zdrowotnych oraz czasoch??onnych obowi?zków naukowo-pedagogicznych mo??na by??o niemal zawsze spotka? j? na wernisa??ach w Biurze Wystaw Artystycznych, w Galerii Bia??ej czy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL jak równie?? w Galerii Wirydarz czy Galerii Micha??owski. Spotka? tam, gdzie dzia??o si? co?? ciekawego. Potrafi??a przyjecha? na pokazy performance do Janowca nad Wis???. Arty??ci potrzebowali jej i cieszyli si?, ??e jest. A ona chcia??a by? z nimi.
W moim przekonaniu Ma??gorzata Kitowska-?ysiak da??a te?? Lublinowi najlepsz? wystaw? polskiej sztuki wspó??czesnej, jak? mo??na kojarzy? z postaci? i twórczo??ci? Brunona Schulza. W 2002 roku przy okazji wielkiej schulzowskiej konferencji naukowej „W u??amkach zwierciad??a”, któr? wspó??organizowa??a razem z Profesorem W??adys??awem Panasem, by??a Kitowska równie?? kuratorem dwóch paralelnych prezentacji malarskich w BWA w Lublinie: wystawy „Drohobycz i ??wiat” Edwarda Dwurnika i wystawy „W poszukiwaniu Autentyku”, do której wybra??a obrazy Stanis??awa Fija??kowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Eugeniusz Muchy, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumi????o. O tej wystawie Strumi????o powiedzia??, ??e jest „prób? odkrycia drugiego i trzeciego dna w sztuce, w której oprócz pi?kna istnieje prawda i dobro. To jest poszukiwanie w sztuce prawdy, zasad etycznych i moralnych, odniesie?? do pyta??, które egzystencja cz??owieka przed nim nieustannie stawia” (Gazeta Wyborcza Lublin 16 listopada 2002).
Pami?tajmy równie??, ??e w 2007 roku z inicjatywy Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak odby??a si? w Lublinie „Schulzowska Jesie??”, cykl wydarze?? naukowo-artystycznych, który zgodnie z jej intencj? mia?? nawi?zywa? do wspomnianej wy??ej lubelskiej konferencji w 2002 roku i by? jej kontynuacj? z inaczej roz??o??onymi akcentami. Publikacja „Bia??e plamy w schulzologii” pod jej redakcj? (Wydawnictwo KUL 2010) jest pok??osiem tego przedsi?wzi?cia. Niestety, brak finansowego wsparcia sprawi??, ??e do kolejnych edycji „Schulzowskiej Jesieni” ju?? nie dosz??o. Od kilku lat swoist?, odr?bn? kontynuacj? schulzowskich przedsi?wzi?? Panasa i Kitowskiej w Lublinie sta?? si? coroczny projekt „Bruno4ever. Dni Brunona Schulza” realizowany przez Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza i kierowany przez ni??ej podpisanego. Jestem niezwykle wdzi?czny Profesor Ma??gorzacie za wsparcie, za obecno??? na wernisa??ach i spotkaniach „Bruno4ever”. Pami?tam jej rado??? z zaskakuj?cej wyprawy, na jak? do Che??ma, do rodziny Zenona Wa??niewskiego, za??o??yciela i redaktora „Kameny”, zabra?? nas Jerzy Jacek Bojarski, gdzie Kitowska odkry??a nieznane portrety Schulza wykonane przez Wa??niewskiego (opisa??a to w artykule „Duch uwik??any w materi?” w Tygodniku Powszechnym, nr 11 z 2008 roku).

Do Drohobycza przyjecha??a tylko raz. Rok 1992 UNESCO og??osi??o Rok Brunona Schulza, przypada??y wówczas okr?g??e rocznice 100. lecia urodzin i 50. lecia ??mierci autora „Sklepów cynamonowych”. Dzi?ki inicjatywie lubelskiego Centrum Kultury (Teatr NN) zorganizowano wówczas po raz pierwszy wielk? ekspedycj? polskich intelektualistów, historyków, pisarzy i artystów do Drohobycza, wyjazd „na dwa autokary”. Nigdy wcze??niej (po wojnie) nie dosz??o do takiego desantu na miasto Schulza. Z tamtej listopadowej wyprawy autorytetów polskiej kultury do Drohobycza AD 1992 i ówczesnych lubelskich konferencyjnych inicjatywach schulzowskich zachowa?? si? chyba tylko jeden wyrazisty i konkretny ??lad, w??a??nie dzi?ki Profesor Ma??gorzacie. Po pierwsze, jest nim zbiorowa publikacja „Bruno Schulz. In memoriam 1892-1942” (FIS Lublin, 1992), której ona by??a redaktorem; ta ksi???ka niejako otwiera schulzowsk? kart? zainteresowa?? i schulzologicznego dorobku Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak. Po drugie, podczas pobytu w Drohobyczu przeprowadzi??a ona historyczn? ju?? dzisiaj rozmow? z dwoma ??wiadkami czasów Schulza, Alfredem Schreyerem i Abrahamem Schwarzem, o okoliczno??ciach ??mierci drohobyckiego pisarza. Tekst „Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiaj? o ??mierci Brunona Schulza” ukaza?? si? w 1993 roku w „Kresach”, a ponownie zosta?? opublikowany w 2007 roku w „Schulzowskich marginaliach” (Lublin, Wydawnictwo KUL), notabene jedynym autorskim zbiorze tekstów Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak po??wi?conych Schulzowi. Wyj?tkowo??? zapisu rozmowy dwóch ??wiadków epoki, z których do dzisiaj ??yje ju?? tylko jeden, nie podlega dyskusji. Uzmys??awia on zaskakuj?ce „zamieszanie” w sprawie Schulza, nazywane przez W??adys??awa Panasa „Intryg? niesko??czono??ci”, ??e nawet w kwestii okoliczno??ci ??mierci Wielkiego Brunona staj? naprzeciwko siebie sprzeczne relacje kilku wiarygodnych ??wiadków…
Zatem, stan zdrowia nie pozwala??, aby przyje??d??a??a do Drohobycza. A jednak by??a tam stale obecna w inny sposób… I w Drohobyczu zawsze o niej pami?tano. Przy ka??dej okazji Alfred Schreyer (rocznik 1922), symbol dawnej inteligencji wielokulturowego Drohobycza, jeden z ostatnich ??yj?cych w Drohobyczu ??ydowskich absolwentów Gimnazjum Króla W??adys??awa Jagie????y, gdzie uczy?? go Schulz, przybyszom z Lublina przekazywa??, z czaruj?cym i wzruszaj?cym u??miechem, pozdrowienia dla Pani Profesor. By??a obecna na Mi?dzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, bo jej teksty, je??eli nie wyg??aszane przez pe??nomocników podczas sesji, i tak znajdowa??y wa??ne miejsce w pofestiwalowych wydawnictwach pocz?wszy od artyku??u o malarskich obliczach Drohobycza, „Drohobycz, czyli ??wiat”, w pierwszej takiej ksi???ce „Bruno Schulz a kultura Pogranicza. Materia??y dwóch pierwszych edycji Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu” (pod redakcj? Wiery Meniok, Drohobycz 2007). Co ciekawe, nota jej autorstwa w zbiorowej publikacji „Bruno Schulz jako bohater literacki – Schulzowskie inspiracje i interpretacje. Notatki literackie i naukowe IV Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza” (Drohobycz 2010) dotyczy??a nie plastycznego kontekst twórczo??ci Schulza b?d?? jej recepcji, a dramatu „Ksi?ga Ba??wochwalcza” Krzysztofa Wójcickiego, a wi?c literackiej obecno??ci Schulza w polskiej kulturze wspó??czesnej.
Chocia?? nie mog??a podró??owa? do Drohobycza czy Lwowa i wprost do??wiadcza? aury schulzowskiej „prowincji osobliwej, miasta jedynego na ??wiecie”, dzi?ki kompetencjom badawczym i intuicji potrafi??a skutecznie przekracza? bariery geograficzno-fizyczne. W publikacji „Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materia??y naukowe IV Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu” (Drohobycz 2010) ukaza?? si? jej tekst pod tytu??em „Schulz we Lwowie. Epizody z biografii artystycznej – realnej i potencjalnej”. Jak wiem, nikt wcze??niej nie zebra?? w ca??o??? tak rozproszonych informacji i dlatego wspomniany artyku?? sta?? si? podstaw? narracji o lwowskim kontek??cie ??ycia i twórczo??ci Schulza, snutych przez obecn? generacj? lwowskich, ukrai??skich mi??o??ników i znawców autora „Xi?gi Ba??wochwalczej”.

Mia??a w Drohobyczu przyjació??k? i partnera naukowego, dr Wier? Meniok, kierowniczk? Centrum Polonistycznego tamtejszego Uniwersytetu, dyrektork? Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Rozmawia??y ze sob?, relacjonuje Wiera Meniok, zaledwie kilka godzin przed ??mierci? Profesor Ma??gorzaty. „Goni? w pi?tk?” – mówi??a Kitowska przyt??oczona obowi?zkami pedagogicznymi; akurat pisa??a recenzj? pracy magisterskiej.
Wiera Meniok wspomina: „Rozmawia??o si? z ni? ??atwo i z wielk? przyjemno??ci? - na ró??ne tematy, nie tylko schulzowskie. I zawsze chcia??o si? z ni? rozmawia?. Potrafi??a wys??ucha?, poradzi?, zrozumie?. Reagowa??a ??ywo i z wielkim zaanga??owaniem na wszystkie sprawy dotycz?ce Brunona Schulza i zachowania/reanimowania pami?ci o nim w Drohobyczu. Od samego pocz?tku wspiera??a wszystkie moje ze ??p. Igorem Meniokiem pomys??y: powstanie Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie w Drohobyczu, otwarcie wst?pnej wersji Muzeum Brunona Schulza (Izby Pami?ci) w jego dawnym gabinecie profesorskim w budynku dawnego Gimnazjum Jagie????y, zainicjowanie Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Zawsze by??a jednym z najlepszych doradców w drohobyckich sprawach, zwi?zanych z Schulzem. Zawsze by??a bardzo pomocna” (Gazeta Wyborcza Lublin 18 pa??dziernika 2012).
Tak si? z??o??y??o, ??e w 2012 roku Wiera Meniok uczestniczy??a w programie stypendialnym Gaude Polonia Narodowego Centrum Kultury a jej tutorem by??a w??a??nie Ma??gorzata Kitowska-?ysiak. Tematem i celem stypendium by?? przek??ad na j?zyk ukrai??ski zbioru krytyczno-literackich tekstów Schulza, jaki pod tytu??em „Szkice krytyczne” wydany zosta?? w 2000 roku w Lublinie pod redakcj? Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak przez Wydawnictwo UMCS. Ukrai??ska wersja „Szkiców krytycznych” z uzupe??nionym specjalnie dla ukrai??skiego czytelnika wst?pem Kitowskiej ukaza??a si? w renomowanym wydawnictwie kijowskim Duch i Litera. Profesor Ma??gorzata ju?? nie mog??a zobaczy? ??wie??o wydanej ksi???ki…
* MA?GORZATA KITOWSKA-?YSIAK (ur. 28 grudnia 1953 w Stalowej Woli, zm. 17 pa??dziernika 2012 w Lublinie) - historyczka kultury i sztuki, wspomagaj?ca nowoczesne ruchy artystyczne, badaczka twórczo??ci plastycznej Brunona Schulza, pracowniczka KUL.
* ROZMAITO??CI EMIGRACYJNE. LITERATURA I SZTUKA. Pami?ci Profesor Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak (1953-2012). Redakcja: D. Kudelska, Z. Kudelski. Prace Wydzia??u Historyczno-Filologicznego. Towarzystwo Naukowe KUL. 2018, str. 352


09-05-2019, 00:49:41


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs