Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

zwierciad??o nieznanaukraina eon horusa bruno nasi arty??ci szpilki leszek m?dzik krcha filmy o schulzu cytaty o schulzu festiwal 2012 noce drohobycz galeria g??recka lublin bu??garii golberg jarecka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542225 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
PLANETA SCHULZ. O Festiwalu w "Kontekstach" (nr 1-2/2019)


Przygotowywany jest specjalny numer monograficzny presti??owego kwartalnika KONTEKSTY po??wi?cony Mi?dzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu. Numer o tytule PLANETA SCHULZ uka??e si? w sierpniu.
W redakcji KONTEKSTÓW w Warszawie przy ulicy D??ugiej w Instytucie Sztuki PAN trwaj? intensywne prace nad tekstami z??o??onymi do monograficznego wydania na temat Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Jak zwykle, przygotowywany jest równie?? bogaty fotograficzny materia?? ilustracyjny. Numer o nazwie PLANETA SCHULZ zawiera? b?dzie zarówno znaczn? cz???? tekstów wyg??oszonych podczas VIII Festiwalu w czerwcu 2018 roku, jak równie?? wybór wyst?pie?? ze wszystkich edycji Festiwalu oraz artyku??y uzupe??niaj?ce. Tym samym PLANETA SCHULZ b?dzie rodzajem festiwalowego przekroju, kompedium osi?gni?? i dokona??, wielostronnym dokumentem. W??ród autorów najwybitniejsi polscy pisarze i poeci, historycy i teoretycy literatury, jak równie?? schulzolodzy lub twórcy z ca??ego ??wiata, dla których Schulz jest wa??n? postaci?, w tym szczególnie z Ukrainy. Bogato przedstawione zostan? artystyczne wydarzenia drohobyckiego festiwalu.
W pracach redakcyjnych uczestniczy Wiera Meniok, dyrektor Festiwalu.

Przy tej okazji 10 lipca w sali im. Juliusza Starzy??skiego w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, na zaproszenie Zak??adu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytutu Sztuki PAN oraz Redakcji kwartalnika "KONTEKSTY", przedstawi??a ona dokonania Festiwalu oraz wyst?pienie pod tytu??em "Zmierzch u Schulza i jego (Schulza) cie?? u ??adana".

CZYTAJ "KONTEKSTY"!

Nota o kwartalniku:
„Konteksty” ukazuj? si? nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszcz?cy si? mi?dzy folklorem a sztuk? awangardy, mi?dzy estetyk? i antropologi? a wiedz? o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.
W „Kontekstach” prezentujemy kultur? mniejszo??ci narodowych (wydali??my numery po??wi?cone kulturze ??ydów, Cyganów, ?emków, monograficzny numer po??wi?cony Litwie). Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych wspó??czesn? humanistyk?. Mimo wysokiego poziomu jest dost?pne dla szerokiego grona czytelników, którzy chc? pog???bi? swoj? wiedz? zwi?zan? z kultur? i mechanizmami jej funkcjonowania - chcemy przybli??a? najwybitniejsze tendencje ukazywa? i przybli??a? ??ród??a oraz tradycje zjawisk znanych i nurtuj?cych wspó??czesne spo??eczno??ci.
Pismo wydajemy w nak??adzie 1000 egzemplarzy, dociera ono do najwa??niejszych bibliotek polskich i zagranicznych. Poszczególne numery by??y dotowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundacj? im. Stefana Batorego, Fundacj? Kultury. Recenzje (bardzo pochlebne) zeszytów zamie??ci??y m.in.: „Res Publica”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Tygodnik Powszechny”.

Redaguj?: Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny), Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji), Justyna Chmielewska, Dariusz Czaja, Wojciech Michera, Pawe?? Próchniak, Tomasz Szersze??, Kuba Szpilka.
Rada naukowa i recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Bartmi??ski (Uniwersytet im. Marii Curie-Sk??odowskiej, Lublin), Antoni Kroh (Pracownia etnograficzna, Nowy S?cz), prof. dr hab. Ludwik Stomma (Ecole des Hautes Etudes, Sorbona, Pary??), prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski), Zofia Bisiak (Fundacja ?ucznica).
„Konteksty” s? indeksowane m.in. w bazach ERIH, SCOPUS i EBSCO.
Wydawcy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Liber Pro Arte
http://www.konteksty.pl


11-07-2019, 16:27:08


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs