Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

zwierciad??o galeria szpilki jarecka leszek m?dzik golberg bruno eon horusa krcha drohobycz bu??garii nieznanaukraina o schulzu festiwal 2012 cytaty o schulzu nasi arty??ci filmy noce lublin g??recka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542256 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Sprawozdania

 SPRAWOZDANIA ZA LATA: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2007

 Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza zosta??o zarejestrowane w KRS 22 sierpnia 2007 r., a pe??n? rejestracj? zako??czy??o z ko??cem roku. Jeszcze przed zako??czeniem pe??nego procesu rejestracji Stowarzyszenie wyst?powa??o jako organizator lub wspó??organizator przedsi?wzi??, podejmuj?c w tym celu wspó??prac? z ró??nymi instytucjami publicznymi, samorz?dowymi i pozarz?dowymi sfery nauki i kultury, popularyzacji i edukacji. Nie ponoszono ??adnych kosztów w??asnych, nie pozyskiwano ??rodków, ani te?? nie dokonywano jakiegokolwiek innego obrotu finansowego.

Stowarzyszenie nie prowadzi dzia??alno??ci gospodarczej. Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umow? o prac?. Stowarzyszenie nie posiada ??rodków trwa??ych, w tym nieruchomo??ci, nie posiada lokat bankowych, obligacji itp., jak te?? nie udziela??o po??yczek ani ??adnych gwarancji finansowych w celach po??yczkowych.

16 marca

Organizacja koncertu Alfreda Schreyera, skrzypka i ??piewaka, ostatniego ??yj?cego w Drohobyczu ucznia Brunona Schulza, w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie.

16 marca

Organizacja wystawy „Wielki poeta Ukrainy Iwan Franko (1856-1916) – ??ycie i dzie??o”, we wspó??pracy z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie. Otwarcie z udzia??em m.in. prof. Wies??awa A. Kami??skiego (rektora UMCS), prof. Walerego Skotnego (rektora Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu), dr W??odzimierza Osadczego (kanclerza Kolegium Polskich i Ukrai??skich Uniwersytetów w Lublinie) i in.

17 kwietnia

Udzia?? w promocji w Radio Lublin nr 1 (107) 2007 kwartalnika „Akcent” z tekstami i relacjami z Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.

10 lipca

Wspó??organizacja koncertu Alfreda Schreyera na 2. Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmerskiej w Kazimierzu Dolnym.

12 lipca

Promocja ksi???ki „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza. Materia??y...”, Drohobycz 2007 (wydawca: Instytut Polski w Kijowie, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu) w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie z udzia??em m.in. prof. Jerzego Jarz?bskiego (UJ), prof. Jerzego ??wi?cha (UMCS), prof. Jerzego Bartmi??skiego (UMCS), prof. Stefana Sawickiego (KUL), Bohdana Zadury („Twórczo???”) i in.

17-19 listopada

Wspó??organizacja wydarze?? „Schulzowskiej Jesieni” w Lublinie (organizator: Katedra Historii Sztuki Wspó??czesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Centrum Kultury w Lublinie):

*Wystawa „Czy Bruno jest zaskoczony takim obrotem spraw” w Galerii Micha??owski w Lublinie: fotografii Grzegorza Józefczuka z Drohobycza oraz starych widokówek Drohobycza z kolekcji Zbigniewa Lemiecha (17 listopada) – katalog 150 egz. (przygotowanie i druk L-Print). *Wystawa malarstwa Mariusza Drzewi??skiego: „Posadzki z Drohobycza” w Archidiecezjalnym Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie. * Modlitwa ekumeniczna w Drohobyczu (Ukraina) w miejscu ??mierci Brunona Schulza (wyjazd indywidualny).

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2008

 Stowarzyszenie nie prowadzi dzia??alno??ci gospodarczej. Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umow? o prac?. Stowarzyszenie nie posiada ??rodków trwa??ych, w tym nieruchomo??ci, nie posiada lokat bankowych, obligacji itp., jak te?? nie udziela??o po??yczek ani ??adnych gwarancji finansowych w celach po??yczkowych.

 FESTIWALE

1/ MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W DROHOBYCZU. G??ównym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie by?? odbywaj?cy si? w dn. 26-31 maja 2008 roku w Drohobyczu na Ukrainie III. Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. Organizatorem ukrai??skim by??o Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. I. Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu; kierownik Centrum i dyrektor Festiwalu: Wiera Meniok. Festiwal ten jest jedynym sta??ym przedsi?wzi?ciem multikulturalnym na ??wiecie po??wi?cona autorowi „Sklepów cynamonowych”.

Festiwal sk??ada si? z dwóch cz???ci: literacko-schulzologiczno-filologicznej (przygotowywanej przez w/w Centrum Polonistyczne) i artystycznej (przygotowywanej przez Stowarzyszenie). Stowarzyszenie wyst?powa??o o granty konkursowe w ramach tzw. programów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o dotacj? na obie cz???ci.

Granty konkursowe (festiwalowe):

1/ Projekt „Arka wyobra??ni Brunona Schulza. Europejskie spotkania t??umaczy” – dotacja: 80 000 z??.

2/ Projekt „Arka wyobra??ni Brunona Schulza. Intryga inspiracji: plastyka i teatr” – dotacja 30 000 z??.

Cz???ci? Festiwalu, acz nie wyodr?bnion? formalnie, by??y prezentacje twórców (teatr, plastyka) z Lublina; w tym celu pozyskano tak??e grant konkursowy z Miasta Lublin.

Festiwal odby?? si? równie?? dzi?ki wsparciu: Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Ambasady RP w Brazylii, Ambasady RP w Danii, Instytutu Polskiego w Kijowie, Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, Instytutu Polskiego w Pary??u, Instytutu Polskiego w Rzymie, Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Prezydenta Miasta Lublin oraz Österreichisch-ukrainisches Kooperationsbüro für Wissenschaft, Bildung und Kultur – Lviv, Ministry of Foreign Affairs Jerusalem, Israel Lottery Council for the Arts. Festiwal odby?? si? pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ambasadora – Konsula Generalnego RP we Lwowie.

W rodzinnym mie??cie pisarza i artysty spotkaj? si? ludzie kultury i sztuki, t??umacze jego prozy i schulzolodzy z 14 krajów Europy i ??wiata, a tak??e – arty??ci, dla których Bruno Schulz jest nieustaj?cym ??ród??em inspiracji twórczych. W ramach festiwalu odby??o si? 10 wernisa??y wystaw plastycznych oraz wyst?pi??y m.in. Bia??ostocki Teatr Lalek, Scena Plastyczna KUL Leszka M?dzika, Teatr Kurbasa ze Lwowa, Teatr Alter z Drohobycza i In.

KONFERENCJA PRASOWA WE LWOWIE, WYSTAWY LUBLIN-LWÓW-DROHOBYCZ. Festiwal poprzedzi??a w dn. 23.05.08 konferencja prasowa we Lwowie (Centrum Dzyga) oraz otwarcie tam wystawy Dietera Judta (Berlin) - oryginalnych rysunków do jedynego na ??wiecie komiksu schulzowskiego - wg „Heimsuchung” („Wichura") Brunona Schulza. Oryginalne rysunki do tego komiksu (58 arkuszy) zosta??y podzielone na trzy cz???ci – i zosta??y „rozpisane” na trzy wystawy: jedna cz???? znajdowa??a si? ju?? wcze??niej w Lublinie (w Galerii Micha??owski przy ul. Grodzkiej 19; gdzie realizowany by?? projekt „bruno4ever” finansowany przez gmin? Lublin), druga by??a we Lwowie w Dzydze, a trzecia – znalaz??a si? na wystawie w Drohobyczu. W ten artystyczno-symboliczny sposób po???czono trzy miasta wa??ne dla polsko-ukrai??skich, schulzowskich kontaktów. Konferencj? prasow? we Lwowie prowadzi?? Andrzej Paw??yszyn, lwowski dziennikarz, wydawca i t??umacz, który obecnie pracuje nad przek??adem na ukrai??ski „Regionów wielkiej herezji” Jerzego Ficowskiego (najs??awniejszego badacza Schulza).

CZ???? LITERACKO-SCHULZOLOGICZNO-FILOLOGICZNA. Tegorocznej edycji przy??wieca??a idea spotkania t??umaczy, którzy wobec dzie??a, jakie t??umacz?, pe??nia rol? Drugiego Autora. Uczestnikami projektu by??o 41 zaproszonych autorytetów kultury, t??umaczy i schulzologów z kilkunastu krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Izrael, Niemcy, Rosja, W?gry, W??ochy, Brazylia (portugalski) oraz z Ukrainy i z Polski; w??ród nich s? m.in.: prof. Jean Pierre Salgas, prof. Francesco M. Cataluccio, Ewa Kuryluk, Igor Klech, Jurij Andruchowycz, Doreen Daume i in. Program tej cz???ci „Arki” sk??ada?? si? z dwóch przeplataj?cych si? bloków: a/ spotkania z „drugim autorem” (wspólne warsztaty ró??noj?zycznych t??umaczy Schulza, których pok??osiem jest pofestiwalowa, pionierska publikacja "Bruno Schulz: Wiosna. 12 przek??adów". b/ mi?dzynarodowa sesja naukowa schulzologów i t??umaczy przedstawiaj?ca literaturoznawcze, kulturologiczne, genealogiczne koncepcje odbioru i oswojenia dzie??a Schulza w ró??nych krajach oraz pokazuj?ca retrospektyw?, stan obecny i perspektywy inspiracji schulzowskich w literaturze, kulturze i sztuce na ??wiecie (jej pok??osiem równie?? b?dzie pofestiwalowa publikacja finansowana z innych ??róde??).

W ksi???ce "Bruno Schulz: Wiosna. 12 przek??adów", ze wst?pem Marii Hablewicz (Ukraina) i Bohdana Zadury (Polska), znajd? si? przek??ady jednego fragmenty opowiadania "Wiosna" nast?puj?cych autorów: Henryk Siewierskich (portugalski), Uri Orlev (hebrajski), Doreen Daume (niemiecki), Judyta Preis, Jorhen Hermann Monrad (du??ski), Lorenzo Pompeo (w??oski), Gabor Korner (w?gierski), Xavier Farre (hiszpa??ski), Petra Zavrelova (czeski), Veikko Suvanto (fi??ski), Wiera Meniok (ukrai??ski), Andrej Paw??yszyn (ukrai??ski), Andrej Bondar (ukrai??ski).

CZ???? ARTYSTYCZNA III. Festiwalu „Arka wyobra??ni Brunona Schulza” mia??a za zadanie pokazanie ró??norodno??ci inspiracji schulzowskich w sztuce. W sztukach plastycznych chodzi??o o wskazanie form zarówno ilustracyjnych jak i afabularnych , abstrakcyjnych, w teatrze – o spektrum od teatru dramatycznego po teatr ta??ca i teatr lalek. Pod tym wzgl?dem by??a to jedyna tak bogata prezentacja w dziejach pokazów schulzowskich inspiracji w sztuce i kulturze.

Oficjalne otwarcie III Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu odby??o si? rano 26 maja w gmachu rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, po czym w niedalekiej Willi Bianki (nale??y do Muzeum Drohobyczyna) otwarto wystawy indywidualne, prezentowane pod has??em „Mi?dzy ilustracj? a sztuk? I”. Wystawiali: Witalij Sadowski (Wroc??aw), Marek Szmidel (Warszawa), Mariusz Drzewi??ski (Lublin), Piotr ?ucjan (Lublin), Marian Pawe?? Bocianowski (?ód??), Stanis??aw O??óg (Rzeszów), Oleksij Choroszko (Lwów) i Serhij Petluk (Lwów) oraz Dieter Jüdt (Berlin). Po po??udniu w innym gmachu Muzeum Drohobyczyna by?? ci?g dalszy wernisa??u „Mi?dzy ilustracj? a sztuk? II”: fotografie wystawi??o Zgromadzenie Artystyczne Bia??y Kwadrat (Lwów) i znany fotografik lwowski – Jurij Kowalczyk oraz  Robert Chudzy??ski (P??o??sk). Natomiast 27 maja w Wielkiej Synagodze odby?? si? wernisa?? wystaw: fotografii Loli Kantor (USA) i akwarel Bart??omieja Micha??owskiego (Lublin). Tego te?? dnia wieczorem na wie??y ratuszowej w Drohobyczu odby?? si? projekt performance „Teatr w zegarze” wybitnego ukrai??skiego artysty W??odka Kaufmana (Lwów, Dzyga).

Ka??dego wieczoru odbywa??y si? spektakle teatralne. Pierwszego dnia, po wernisa??ach, odby?? si? spektakl „Sklepy cynamonowe” Bia??ostockiego Teatru Lalek (re??yseria –Frank Soehnle (Niemcy), scenografia – Sabine Ebner (Austria)) - najnowsza mi?dzynarodowa realizacja schulzowska w Polsce (premiera 16 lutego 2008 r. w Bia??ymstoku). To i nast?pne przedsi?wzi?cia teatralne realizowano we wspó??pracy z Teatrem Dramatyczno-Muzycznym im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, na którego scenie odbywa??y si? spektakle.

27 maja odby?? si? – poza programem finansowym niniejszego zadania - spektakl „Teatr Brunona Schulza” Studio Teatr Test (Andrzej Maria Marczewski, Warszawa). Kolejnego dnia w drohobyckiem teatrze z monodramem „Judyta, jak? by??a” wyst?pi?? Teatru Kropka Jolanty Juszkiewicz (Australia) oraz Teatr NN. W ramach kolejnych wieczornych spektakli wyst?pili – uczestnicz?cy w Festiwalu w ramach równoleg??ych  projektów – Teatr Alter z Drohobycza i Lubelski Teatr Ta??ca. Z tej okazji przyjecha?? do Drohobycza wiceprezydent Lublina W??odzimierz Wysocki, wr?czaj?c partnerowi ukrai??skiemu Festiwalu, rektorowi uniwersytetu w Drohobyczu - okoliczno??ciowy medal.

Odbywa??y si? koncerty. W pa??acu Potockich we Lwowie koncertowa?? Alfred Schreyer z sepo??em, ostatni ucze?? Schulza w Drohobyczu – z koncertem pie??ni i przedwojennych tang (na zaproszenie Konsula RP we Lwowie). W ostatnim dniu Festiwalu, 31 maja koncert – prapremier? ??wiatow? - przygotowa?? Daniel Geley (Izrael). Utwór „Mój ojciec wst?puje do stra??aków. Wed??ug opowiadania Brunona Schulza” wykona??o w auli uniwersytetu Duo Geley i kwartet w sk??adzie Eugenii Szunewicz – sopran, Sofiji Barny – alt, Kornelija Siateckiego – tenor, Jaros??awa Bi??yczko – baryton (Drohobycz, Ukraina) oraz aktor Witold D?browski (Teatr NN, Lublin, Polska). Nast?pnie – na fina?? artystycznej cz???ci Festiwalu - w patio miejskiego ratusza w Drohobyczu odby?? si? projekt poetycko-muzyczny wybitnego poety i pisarza ukrai??skiego Jurija Andruchowycza z polskim zespo??em muzycznym „Karbido” (Wroc??aw) – pod nazw? „Cynamon”. Festiwal zako??czono tradycyjnym, nocnym pochodem z pochodniami ??ladami Brunona Schulza z czytaniem fragmentów z jego prozy.

Reasumuj?c: wystawy – 13, spotkania – 3, koncerty – 3, spektakle – 3, takie wydarzenia we wspó??organizacji – 3. Radiowa „Trójka” jako patron medialny podj???a si? po raz pierwszy w swej historii transmisji satelitarnej programu radiowego z Ukrainy. Ilo??? publikacji prasowych: ok. 80; w tym w La Croix (Francja) i The Forverst (Nowy Jork, jidysz); ukaza?? si? specjalny numer „S??owa ??ydowskiego”; stowarzyszenie otworzy??o stron? www.brunoschulz.net.p – która zarejestrowa??a ok. 7 tys. odwiedzin w czasie festiwalu i tu?? po.

2/ FESTIWAL „BRUNO4EVER” W LUBLINIE. Zapocz?tkowano nowy, coroczny projekt o charakterze festiwalu, po??wi?cony twórczo??ci Brunona Schulza, inspiracjom schulzowskim w kulturze i sztuce, o nazwie „Bruno4ever”. Pierwsza edycja, jak i kolejne, maja by? skorelowane w cz???ci z wydarzeniami podczas Festiwali Schulzowskich w Drohobyczu. Pozyskano grant w konkursie Prezydenta Miasta Lublina: projekt „bruno4ever” – dotacja 7 700 z??.

Projekt rozpocz???a wystawa 21 maja (Galeria Micha??owski, Lublin): Ma??gorzata Leszczewska-W??odarska (Katowice) – akwaforty wg cliche-vere Brunona Schulza z cyklu „Xiega Ba??wochwalcza” oraz Dieter Juedt – rysunki do jedynego na ??wiecie komiksu wg „Sklepów cynamonowych” i innych opowiada?? Brunona Schulza.

Kolejne wydarzenia „Bruno4ever” 2008:

1/ 10 czerwca 2008, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie. Wystawy: a/ t??umacze?? prozy Brunona Schulza ze zbiorów Polonistycznego Centrum naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu (Ukraina); b/ dokumentacji zwi?zków Brunona Schulza z czasopismem lubelskim „Kamena”; 3/ ksi???ek lubelskich badaczy Brunona Schulza; 4/ dokumentacji przedsi?wzi?? Stowarzyszenia i Festiwalu w Drohobyczu;  Wystawa specjalnie przygotowanych rysunków Benka Homziuka (UMCS) „nie-narysowane Sklepy cynamonowe”; MBP wydrukowa??a katalog tej wystawy.

2/ 10 czerwca 2008, równoleg??e wystawy cz???ciowo w ramach równoleg??ego projektu „Arka wyobra??ni Brunona Schulza”: 1/ Wojewódzka  Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie  – 8 malarzy i grafików „Miedzy ilustracja a sztuk?” (Marian Bocianowski, Mariusz Drzewi??ski, Dieter Juedt, Piotr ?ucjan, Bart??omiej Micha??owski, Stanis??aw O??óg, Witalij Sadowski, Marek Szmidel), 2/ Wojewódzki O??rodek Kultury w Lublinie- „Fotografie” (Loli Kantor, USA, Jurij Kowalczyk i Grupa „Bia??y kwadrat”, Lwów, Ukraina, oraz Robert Chudzy??ski)

3/ 10 czerwca 2008, Klub Alchemia (Muzeum Literackie im. J. Czechowicza). Wystawa, spotkanie autorskie oraz uroczysto??ci urodzinowe na cze??? Brunona Schulza. Wystawa grafik Mariusza Kiry??a oraz malowanie panoramy Drohobycza. Mariusz Kiry??a wciela si? w posta? Brunona Schulza.

4/ 8 pa??dziernika – w ramach kontynuacji projektu, Areszt ??ledczy w Lublinie. Wystawa – kontynuacja projektu. Wystawa „Schulz na Po??udniowej”. Ekspozycja obejmuje trzy wystawy: Bart??omieja Micha??owskiego „Powrót", Ma??gorzata Leszczewska-W??odarska „Grafiki wed??ug Schulza" i Dieter Juedt – „Komiks wg Schulza"

Zrealizowano  we wspó??pracy: Polonistycznego Centrum naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu (Ukraina), Fundacja Sztuki Brunona Schulza w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie,

Wojewódzka  Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie, Wojewódzki O??rodek Kultury w Lublinie, Klub „Alchemia” (Muzeum im. J. Czechowicza), Kresowa Akademia Smaku.

  1. WYDARZENIA 2008 ROKU W PORZ?DKU CHRONOLOGICZNYM

 STYCZE??

 Dalsze czynno??ci rejestracji Stowarzyszenia.  przygotowanie i sk??adanie wniosków grantowych.

 MAJ

 Otwarcie strony brunoschulz.net.pl, która w ci?gu pó?? roku osi?gn???a ogl?dalno??? ok. 8 tys. wej???.

 21 MAJA – Wystawa: Ma??gorzata Leszczewska-W??odarska (Katowice) - akwaforty wg cliche-vere Brunona Schulza z cyklu „Xi?ga Ba??wochwalcza”, oraz Dieter Jüdt (Berlin) – komiks oparty na „Sklepach  cynamonowych", Galeria Micha??owski, Lublin

 23 MAJA – Konferencja prasowa, Dzyga, Lwów; wystawa Dieter Jüdt (Berlin) – rysunki do komiksu opartego na „Sklepach  cynamonowych", Dzyga, Lwów

 26-31 MAJA – III. Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina)

 LIPIEC

 116. URODZINY BRUNONA SCHULZA

 10 LIPCA, godz. 16 - w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rynek: wystawa t??umacze?? prozy Schulza (ze zbiorów Naukowo-Informacyjnego Centrum Uniwersytetu w Drohobycz) i „Lubelskie ??lady Brunona Schulza" – z okazji Urodzin Schulza, oraz rysunki Benka Homziuka

 10 LIPCA, godz. 17 - otwarcie wystawy fotografii z Drohobycza, Wojewódzki O??rodek Kultury w Lublinie

 10 LIPCA, godz. 18 - wernisa?? wystawy „Miedzy ilustracj? a sztuk?", udzia?? bior?: Marian Bocianowski - grafika, Mariusz Drzewi??ski - malarstwo, Dieter Jüdt - grafika, rysunek, Piotr ?ucjan - malarstwo, rysunek, Bart??omiej Micha??owski - akwarela, Stanis??aw O??og - grafika, Witalij Sadowski - malarstwo, Marek Szmidel – malarstwo, GaleriA Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

 10 LIPCA, godz. 19.30 – „116. Urodziny Schulza” – wspominki, spotkanie w Klubie Alchemia przy ul. Z??otej 2 - razem z Kresow? Akademia Smaku, malowanie panoramy Drohobycza przez Mariusza Kiry??a

 30 LIPCA - wystawa Mariusz Kiry??a „Okna cynamonowe”, razem z Kresow? Akademia Smaku, Klub Alchemia przy ul. Z??otej 2

 LISTOPAD

 19 LISTOPADA – wyjazd do Drohobycza na uroczysto??ci rocznicy ??mierci Brunona Schulza. Promocja pierwszego kalendarza Schulzowskiego oraz katalogu wystaw Schulzowskich.

 GRUDZIE??

 Pokaz, premiera filmu dokumentalnego „Bruno Schulz i Drohobycz”, nakr?conego podczas wydarze?? schulzowskich w Drohobyczu.

 POSIEDZENIA ZARZ?DU

 Posiedzenia Zarz?du odbywa??y si? na bie???co jako spotkania cz??onków Zarz?du; g??ówne ustalenia co do Festiwalu w Drohobyczu zapada??y podczas spotka?? z Wier? Meniok, wiceprezesem, dyrektorem Festiwalu w Drohobyczu. Spotka?? tych nie protoko??owano. Wnioski grantowe przygotowywa?? prezes Grzegorz Józefczuk w konsultacji z cz??onkami Stowarzyszenia.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2009

 Dzia??alno??? merytoryczna 2009 - wydarzenia/projekty w porz?dku chronologicznym.

 9 stycznia –

 Promocja filmu „Drohobycz i Schulz” Jerzego J. Bojarskiego i Grzegorza Józefczuka w Kawiarni Artystycznej Hades, Lublin.

 26 stycznia –

 Promocja filmu „Mój film: Drohobycz i Schulz” Jerzego J. Bojarskiego i Grzegorza Józefczuka w rozg??o??ni Polskiego Radio Lublin, wraz z pokazem rysunków schulzowskich Benka Homziuka (Wydzia?? Artystyczny UMCS).

 Zdj?cia do filmu „Mój film: Drohobycz i Schulz” (eksperyment dokumentalny, 40 minut) robi?? Jerzy J. Bojarski w listopadzie 2008 roku, kiedy odwiedzi?? rodzinne miasto autora "Sanatorium pod klepsydr?" podczas III. Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, ale te?? podczas kilku innych wyjazdów do Drohobycza. Narratorem filmu jest Alfred Schreyer, ostatni mieszkaj?cy w Drohobyczu ucze?? Schulza. To on oprowadza widzów po „Sklepach cynamonowych” i „Ulicy krokodyli”, opowiada o dawnym, mi?dzywojennym wielokulturowym Drohobyczu. W drugiej cz???ci filmu poznajemy uczestników III. Festiwalu z kilku krajów Europy. Film nakr?ci?? Jerzy J. Bojarski, monta?? zrobi?? Grzegorz Józefczuk

 26 marca –

 Promocja ksi???ki „Bruno Schulz. Wiosna. 12 przek??adów” w studio im. Zbigniewa Stepka Polskiego Radia Lublina z udzia??em Wiery Meniok (Uniwersytet w Drohobyczu) i Bohdana Zadury (redaktor naczelny „Twórczo??ci”).

 23 kwietnia –

 Promocja ksi???ki „Wiosna” oraz filmu o Drohobyczu i Schulzu podczas VI. Festiwalu Ksi???ki w Pu??awach, z udzia??em m.in. Bohdana Zadury (redaktor naczelny „Twórczo??ci”).

 Ksi???ka „Wiosna”  jest pok??osiem III. Festiwalu w Drohobyczu. Materia??y tego wydawnictwa maj? charakter mi?dzynarodowego eksperymentu literacko-translatorskiego s??u???cego rozszerzeniu recepcji twórczo??ci Brunona Schulza na ??wiecie i buduj?cego perspektyw? powstawania nowych wspó??czesnych przek??adów jego dzie??a, wspólnej przestrzeni dialogu jego t??umaczy. Autorami zamieszczonych w ksi???ce przek??adów s?: Uri Orlev (hebrajski), Henryk Siewierskich (portugalski), Doreen Daume (niemiecki), Judyta Preis, Jorgen Hermann Monrad (du??ski), Lorenzo Pompeo (w??oski), Gabor Korner (w?gierski), Xavier Farre (hiszpa??ski), Petra Zavrelova (czeski), Veikko Suvanto (fi??ski) – a na ukrai??ski: Wiera Meniok, Andrij Paw??yszyn i Andrij Bondar. Przek??ady poprzedzaj? wprowadzenia moderatorów seminarium translatorskiego - Marii Hablewicz (Lwów) i Bohdana Zadury

 

8 maja

 

- Podpisanie umowy mi?dzy Gmin? Lublina a Stowarzyszeniem na realizacj? zadania „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz”, na które uzyskano grant konkursowy Gminy Lublin w konkursie na „Inicjatywy wzbogacaj?ce ofert? Lublina – miasta kandyduj?cego do tytu??u Europejskiej Stolicy Kultury 2016)”. Grant wynosi?? 10 000 z??.

 

Projekt „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz” opiera si? na idei po???czenia dwóch magicznych miast le???cych po dwóch stronach granicy Unii Europejskiej – Lublina (Polska) i Drohobycza (Ukraina). Miasta te projekt ???czy poprzez skojarzenie osobowo??ci i dzie??a dwóch wybitnych, jednych z najoryginalniejszych twórców polskiej literatury XX wieku, piewców ka??dego z tych miast – poety Józefa Czechowicza i pisarza Brunona Schulza. Dla obu tych twórców, ich wielokulturowe miasta by??y „prowincjami osobliwymi”, a przez to - centrami ??wiata. Pierwszy uwieczni?? Lublin m.in. w „Poemacie o mie??cie Lublinie”, drugi – uczyni?? Drohobycz miastem znanym na ??wiecie m.in. dzi?ki opowiadaniom ze zbioru „Sklepy cynamonowe”. Na ile Lublin i Drohobycz s? podobne, czy co?? z klimatu Lublina opisanego przez Czechowicza jest w Drohobyczu (i vice versa), w jakim wymiarze i sensie obrazy tych miast, jakie w literaturze stworzyli Czechowicz i Schulz s? wci??? ??ywe, aktualne, inspiruj?ce, a w jakim stopniu odesz??y w przesz??o????  - na te pytania mieli odpowiedzie? swoimi fotografiami arty??ci zaproszeni do projektu. Sfinansowano wzajemne wyjazdy do Lublina i Drohobycza, oraz po cz???ci materia??y na wystawy, jak tez materia??y promocyjne zgodnie z umow?.

 Uczestnicy projektu:

 1/ Lucjan Demidowski, artysta fotografik, cz??onek Zwi?zku Polskich Artystów Fotografików od 1971 r.

 2/ Maks Skrzeczkowski, artysta fotografik, Kolegium Sztuk Pi?knych UMCS w Kazimierzu Dolnym, absolwent Wydzia??u Artystycznego UMCS,

 3/ Micha?? Wo??niak, fotografik rekomendowany przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne,

 ze strony ukrai??skiej:

 4/ Igor Feciak, mistrz fotografików drohobyckich, autor wielu albumów po??wi?conych architekturze i krajobrazowi Drohobycza, Lwowszczyzny, Karpat, fotoedytor prasy lokalnej,

 5/ ZenEn Filipow, krajoznawca, kolekcjoner, historyk fotografii, autor artystycznych pocztówek Drohobycza,

6/ Leonid Golberg, dziennikarz, redaktor lokalnego portalu internetowego.

      Odby??y si? dwa pokazy wystaw (poni??ej w zestawieniu ka??da omówiona odr?bnie): wst?pne w  Kazimierzu Dolnym (trzy wystawy), fina??owa w Lublinie. Trzecia planowana jest podczas IV Festiwalu w Drohobyczu (maj 2010).

 10 lipca –

 Konferencja prasowa z prezentacja mapy „Drohobycz i Schulz” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, z udzia??em prof. Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak (KUL). 

 Mapa autorstwa Jerzego J. Bojarskiego, ukazuje miejsca Drohobycza zwi?zane z biografia Brunona Schulza. Mapa jest barwna, wydrukowana na specjalnym papierze, ma format A2, posiada liczne fotografie; zabezpieczono j? ok??adk?, zawieraj?c? szereg informacji. Znalaz??y si? tam tak??e reprodukcje portretów Schulza wykonanych przez wspó??twórc? „Kameny”, Zenona Wa??niewskiego, a tak??e reprodukcja rysunku lubelskiego artysty, Homziuka Kulawy ??lepiec - przewodnik w Drohobyczu. Opracowanie kartograficzne wykona?? S??awomir Mielnik. Nak??ad mapy wynosi 500 egz. W tym 117 r?cznie numerowanych. 

  • Publikacja zawiera m.in. teksty Wiery Meniok, Grzegorza Józefczuka i Ma??gorzaty Kitowskiej-?ysiak.

 1 sierpnia –

 Wystawy (trzy) wst?pne fotograficznego projektu „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz- Schulz”, plus zaproszeni arty??ci – w Kazimierzu Dolnym podczas Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”.

 Miejsca wystaw:

1/ Galerii Plebania, uczestnicy projektu fotograficznego „Bruno4ever…”: Igor Feciak, Zenon Filipow, Max Skrzeczkowski, Lucjan Demidowski, Micha?? Wo??niak (plus mapa Drohobycz Schulza);

 2/ Galeria Letnia Muzeum Nadwi??la??skiego, uczestnicy: Marian Bocianowski, Benek Homziuk, Dieter Judt, Ma??gorzata Leszczewska-W??odarska, Bart??omiej Micha??owski, Stanis??aw O??óg, Mariusz Drzewi??ski; 

 

3/ Galerii Wspó??czesnej Sztuki Sakralnej w ko??ciele ??w. Anny: Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Sak.   

 

24 pa??dziernika –

 

Zorganizowanie przyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia Artystycznego „Alter” z Drohobycza na Festiwal Teatrów Niewielkich w Lublinie; ustalenie nagrody na w/w FTN: zaproszenie na Festiwal do Drohobycza.

 13 listopada –

 Wystawa w Galerii Autorskiej Micha??owski w Lublinie (w 67 rocznic? ??mierci Brunona Schulza): 1/ prezentowane akwarela Bart??omieja Micha??owskiego po??wi?cone Wielkiemu Drohobyczaninowi i Jego Miastu oraz 2/ eksponaty gromadzone przez Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza dla przysz??ego Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu.

 13 listopada -

 Wernisa?? polsko-ukrai??skiej wystawy fotografii „Bruno4ever: europrowincja. Lublin – Drohobycz, Czechowicz – Schulz” w sali wystawowej Wojewódzkiego O??rodka Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3.

 Uczestnicy: Igor Feciak, Zenon Filipow, Ukraina / Drohobycz; Lucjan Demidowski, Maks Skrzeczkowski, Micha?? Wo??niak, Polska / Lublin, Kazimierz Dolny.

 13 listopada –

 Przyjazd do Lublina na zaproszenie Stowarzysznia oraz Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie dyrektora Dramatyczno-Muzycznego Teatru im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu (Ukraina) – p. Myko??y Hnatenko; w zw. z premier? w Teatrze Osterwy spektaklu „Noc wielkiego sezonu” wg Brunona Schulza w re??yserii Krzysztofa Babickiego – i w celu nawi?zania kontaktów, oraz przyjazdy spektaklu z Lublina na Festiwal do Drohobycza.

 26 listopada –

 Opieka na Teatrem „Alter” z Drohobycza na Ogólnopolskim Studenckim Festiwalu „Kontestacje” w Lublinie.

 30 listopada –

 Z??o??enie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu „Promocja kultury polskiej za granic?” w sprawie IV. Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza. Przygotowanie koncepcji IV. Festiwalu, wybór uczestników, ustalenia warunków z artystami i in.

 12 grudnia -

 Wspó??organizacja koncertu Alfreda Schreyera z Drohobycza w Mandragorze na Starym Mie??cie w Lublinie.

 87-letni Alfred Schreyer, ??piewak i muzyk, ostatni ??yj?cy w Drohobyczu ucze?? Brunona Schulza. ??piewa?? po ??ydowsku, rosyjsku i po polsku. Stare polskie tanga jak "Przy kominku" wzbudzi??y nies??ychany aplauz s??uchaczy. 

 ILO??CIOWO WYDARZENIA:

 1/ umowy grantowe: 1

 2/ spotkania promocyjne: 5

 3/ wystawy: 6

 4/ koncerty: 1

 5/ inspiracja i opieka: 3

 Ponadto -

 W ci?gu ca??ego roku odbyto m.in. kilka podró??y organizacyjnych do Drohobycza, a tak??e m.in. do Che??ma (w latach mi?dzywojennych che??msko-lubelskie pismo literackie „Kamena” drukowa??o Schulza).

 Artyku??y/ publikacje/ inna PROMOCJA w mediach n.t. projektu i wystaw:

 1/ Gazeta Wyborcza 13-14.06.2009, artyku?? „Fotowymiana”; 2/ Katalog Festiwalu „Dwa Brzegi”; 3/ G??os Dwubrze??a, Gazeta Festiwalowa w Kazimierzu Dolnym; 4/ Gazeta Wyborcza Lublin, Wernisa?? b?dzie w?drówk?”, 01.08.2009; 5/ Kurier Lubelski, „Z Schulzem po Kazimierzu”, 03.08.2009; 6/ Portal kazimierski, „Schulz w samo po??udnie na rynku w Kazimierzu”, 7/ Gazeta Wyborcza Lublin, artyku?? „Trzy wystawy. Wokó?? Schulza i Drohobycza”, 11.11. 2009; 8/ Portal schulzowski brunoschulz,net.pl – „Schulzowski listopad w Lublinie”; 9/ Portal w Drohobyczu: majdan.drohobych.net; 10/ ogólnoeuropejski portal brunoschulz.org; 11-12/ w Polskim Radio Lublin rozmowy z: a/ artyst? fotografikiem Lucjanem Demidowskim, b/ inicjatorem i koordynatorem projektu Grzegorzem Józefczukiem, dr Wier? Meniok z Drohobycza, Bohdanem Zadur? i in.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2010

 Stowarzyszenie realizowa??o dwa mi?dzynarodowe projekty kulturalne wspó??finansowane z grantów pochodz?cych z konkursów: 1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Adama Mickiewicza) – „Arka wyobra??ni Brunona Schulza 2010”, 2. Gminy Lublin - „Bruno4ever. Lublin na festiwalu Schulzowskim".

 Ad. 1. PROJEKT „ARKA WYOBRA?NI BRUNONA SCHULZA” W DROHOBYCZU (UKRAINA)  jest multikulturowym przedsi?wzi?ciem mi?dzynarodowym o charakterze festiwalu, odbywaj?cym si? w Drohobyczu, rodzinnym mie??cie Brunona Schulza (1892-1942).

 Stowarzyszenie pozyska??o jako wspó??organizatorów, partnerów, wspó??partnerów, mecenasów lub wspó??pracowników niniejszego zadania nast?puj?ce podmioty: 
a/ patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Minister Kultury i Turystyki Ukrainy, Konsul Generalny RP we Lwowie, Ambasador Francji w Kijowie, Mer Drohobycza, Marsza??ek Województwa Lubelskiego, Prezydent  Lublina
b/ wsparcie logistyczne i finansowe: Instytut Ksi???ki w Krakowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Ambasada RP na Ukrainie, Ambasada RP w Brazylii, Ambasada RP w Danii, Ambasada RP w Holandii, Ambasada RP w Serbii, Ambasada RP w Chorwacji, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Budapeszcie, Instytut Polski w Brukseli, Instytut Polski w Pradze, Instytut Polski w Moskwie, Instytut Polski w Tel Aviwie, Instytut Polski w Rzymie
c/ wsparcie finansowe Marsza??ka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Lublina, 
d/ wspó??praca: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczum, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, Stowarzyszenie Artystyczne Alter w Drohobyczu

Organizatorem-partnerem po stronie ukrai??skiej by??o: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Lesi Ukrainki 2, 82 100 Drohobycz, Ukraina, tel./ fax.: (0038) (03244) 5 11 22, wspó??organizatorem - g??ówn? polsk? instytucj? zaanga??owan? w realizacje projektu - Instytut Ksi???ki w Krakowie. Natomiast poprzez bezpo??redni wk??ad do bud??etu niniejszego zadania polskim partnerem jest miasto Lublin, za?? zagranicznym – Uniwersytet w Drohobyczu.

W ramach niniejszego zadania podczas realizacji projektu ”Arka wyobra??ni Brunona Schulza” – Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (26-30 maja 2010) zrealizowano 15 przedsi?wzi?? i wydarze?? kulturalnych:

1) 7 koncertów: grupa „Kroke” (Kraków); zespó?? „Ma??e instrumenty” (Wroc??aw); dwa razy - grupa „Karbido” (Wroc??aw) z Jurijem Andruchowyczem, najwybitniejszym wspó??czesnym prozaikiem ukrai??skim (fina?? programu „Cynamon”) oraz rozpocz?cie projektu „Music4Bulding”; zespó?? Alfreda Schreyera, ostatniego mieszkaj?cego w Drohobyczu ucznia Brunona Schulza; Micha?? Hochmana; grupa Zoharum/Bisclaweret (Gda??sk)

2) 5 spektakli teatralnych: monodram Jana Peszka (Kraków) – „Scenariusz…”; monodram Agaty Kuci??skiej (Wroc??aw) – „Sny”; Teatr Formy (Wroc??aw) – „Ulica Krokodyli”; monodram Zbigniewa Roli (Pary??) – „Manekiny”, Kinowizja (Lwów) – „XXI wiek. Wizje Brunona Schulza”; Teatr Alter (Drohobycz) – „Sprawa nr 82-100”  

3) 3 wystawy: Lwowska Galeria Sztuki (Lwów); Willa Jarosza (Drohobycz) – g??ówna zbiorowa wystawa „Arki”; Centrum Alter (Drohobycz) – fotografie. 

W wystawach plastycznych (malarstwa, grafika, akwarela, rysunek, fotografia) lub dzia??aniach performance wzi?li udzia?? m.in. Zygmunt Noah Piotrowski, Tadeusz Mys??owski, Mariusz Drzewi??ski, Piotr ?ucjan, Alina Skiba, Stanis??aw O??óg, Max Skrzeczkowski, Robert Chudzy??ski, Lucjan Demidowski, Igor Feciak, Zenon Filipow, Micha?? Wo??niak, Oleksij Pisztar i in.

Równocze??nie jako imprezy towarzysz?ce (program Centrum Polonistycznego w Drohobyczu) odbywa??y si? spotkania z wybitnymi humanistami, poetami i pisarzami, twórcami kultury, artystami, w tym m.in. 12 tego rodzaju wydarze?? jak:

 1/ na otwarciu projektu/festiwalu: wyk??ad Adama Michnika „Drohobycz. Bruno Schulz – nasze wspólne dziedzictwo”, oraz dyskusja na ten temat z udzia??em intelektualistów ukrai??skich,

 2/ dziesi?? spotka?? autorskich lub w ramach bloków tematycznych z pisarzami, t??umaczami, teoretykami literatury, lud??mi filmu i teatru: Amir Gutfreund (Izrael), Igor Klekh (Rosja), Yuriy Andruchowych (Ukraina), Jan Hontscharenko (Holandia), Janusz Klimsza (Czechy), Bogdan Trojak (Czechy), Mirko Demic (Serbia), Dragan Boskovic (Serbia), Ivan Szamija (Chorwacja), Alain van Crugten (Belgia), Teodozia Robertson (USA), Henryk Siewierski (Brazylia), Ariko Kato (Japonia), Kris Van Heuckelom (Belgia), Doreen Daume (Austria), Lajos Palfalvi (W?gry), Jerzy Jarz?bski (Polska), Stanis??aw Rosiek (Polska), Jacek Kurczewski (Polska), Andrzej Niewiadomski (Polska), Alla Tatarenko (Ukraina), „Serbskie echa poetyki Brunona Schulza”, Natalka Rymska (Ukraina), Lorenzo Pompeo (W??ochy), Gabor Körner (W?gry), Andrij Paw??yszyn (Ukraina).

 Przygotowano promocj? w postaci: konferencji prasowej w Lublinie i we Lwowie (22.05.2010) po???czonej z otwarcie wystawy we Lwowskiej Galerii Sztuki, druku plakatów (350) i programów festiwalu (500), wsparcia 5. sponsorów medialnych (Gazeta Wyborcza Lublin, Radio Lublin, portal „Maydan Drohobycz”, Kurier Galicyjski, portal brunoschulz.org; uzyskano ok. 80 publikacji, w tym w tak opiniotwórczych czasopismach jak Haaretz (Izrael) i Gazeta Wyborcza (Polska), w mediach ukrai??skich – Wyskij Zamek, UkrainFoto, Agencja ZIK, portal Zaxid.net, MediaStar, Portal Lwowski, GalInfo, Lwoska Chwila, INTV i in.   

 Ad. 2. Zadanie „Bruno4ever. Lublin na festiwalu Schulzowskim" polega??o na przygotowaniu i zorganizowaniu uczestnictwa pi?ciu wybitnych artystów z Lublina na IV. Mi?dzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu i we Lwowie na Ukrainie, w tym w najbardziej presti??owej Lwowskiej Galerii Sztuki - poprzez przygotowanie i ekspozycj? wystaw autorskich w maju/czerwcu 2010 roku, oraz przez promocj? tego wydarzenia.

 Zgodnie z harmonogramem zrealizowano dwie wystawy: a/  we Lwowie od 17 lub 29 maja 2010 – w Lwowskiej Galerii Sztuki, gdzie na wernisa?? przyby??y w??adze muzeum, obwodu oraz przedstawiciele konsulatu RP we Lwowie, jak i liczna publiczno???; b/ w Drohobyczu w dn. 24-30 maja 2010 podczas IV. Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, w którym uczestniczyli literaturoznawcy i arty??ci z 14 krajów Europy; podczas wernisa??u wystawy by?? obecny m.in. Ambasador RP w Kijowie, Konsul Generalny RP we Lwowie, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, przedstawiciele w??adz, ??rodowisk ukrai??skiej kultury itp.

 W centrum Asocjacji Alter w Drohobyczu odby??o si? 24 maja 2010 spotkanie z artystami z Lublina, uczestnicz?cymi w wystawach oraz z innymi go???mi z Lublina.

Z artystów z Lublina w projekcie uczestniczyli: 1/ Lucjan Demidowski, artysta fotografik, cz??onek Zwi?zku Polskich Artystów Fotografików od 1971 r.; 2/ Maks Skrzeczkowski, artysta fotografik, Kolegium Sztuk Pi?knych UMCS, absolwent Wydzia??u Artystycznego UMCS; 3/ Micha?? Wo??niak, fotografik rekomendowany przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, 4/ Piotr ?ucjan, artysta malarz; 5/ Mariusz Drzewi??ski, malarz, dziekan Wydzia??u Artystycznego UMCS. Na wystawach prezentowano równie?? prace plastyczne innych artystów z Lublina, m.in. prof. S??awomira Marca, Bart??omieja Micha??owskiego, Tadeusza Mys??owskiego i in.

 7/ W zwi?zku z w/w Festiwalem Stowarzyszenie zawar??o dwie umowy, uzyskuj?c dodatkowe ??rodki finansowe: a) dot. wspó??pracy w zakresie promocji z Gmin? Lublin (Gmina finansowa??a us??ugi promocyjno-kulturalne), 2) dot. promocji z Urz?dem Marsza??kowskim w Lublinie (odp??atna dzia??alno??? statutowa).

 

 

 

8/ INNE DZIA?ANIA PROGRAMOWE.

 

FESTIWAL BRUNO4EVER

 

  1. Tribute to Bruno Schulz – Wystawy na 118. Urodziny 12 lipca 2010 w Lublinie

 

Galeria Radio Lublin – Fotografie Igora Feciaka (Drohobycz) do albumu „Prowincja osobliwa: Drohobycz Brunona Schulza”, ul. Obro??ców Pokoju 2, wernisa??: 12 lipca o godz. 12.15; czynna 12-23.07, wst?p wolny.

 Galeria Gardzienice – Bruno Schulz: „Ekslibris Eroticis” i relikty oraz – Piwnice - Piotr ?ucjan, Stanis??aw O??óg, Alina Skiba, Bart??omiej Micha??owski i Marian Bocianowski.

 Ul. Grodzka 5a, I p. i Piwnice; wernisa??: 12 lipca o godz. 17.00; czynna 12-23.07.: pon.-pt. w godz. 11-18, wst?p wolny.

 Labirynt – Galeria Grodzka – Mariusz Drzewi??ski, S??awomir Marzec, Tadeusz Mys??owski, Piotr Kmie?, W??odko Kaufman, dokumentacja; ul. Grodzka 5a, II p. Wernisa??: 12 lipca o godz. 17.00; czynna 12-23.07.: ??r.-pon. w godz. 10-18.

 Galeria NN– Fotografie Roberta Chudzy??skiego „Pó?? miasta” oraz Lucjana Demidowskiego, Maksa Skrzeczkowskiego i Micha??a Wo??niaka; ul. Grodzka 34. Wernisa??: 12 lipca o godz. 17.45; czynna 12-23.07.: pon.-pt. w godz. 10-15.30 lub po uzgodnieniu, wst?p wolny

 Hades – Szeroka, ul. Grodzka 21; wernisa??: 12 lipca o godz. 18.00; czynna 12-23.07.: codziennie od godz. 11, wst?p wolny z zaproszeniem do konsumpcji.

 19 listopada 2010 wmontowano w Drohobyczu/Ukraina na miejscu ??mierci Brunona Schulza tablic? pami?tkow? ufundowan? przez firm? Stella Pack SA.

 Ca??y dzie?? odbywa??y si? wydarzenia zgrupowane w cykl „Druga jesie??” - w 68. rocznic? ??mierci Brunona Schulza. Program cz???ci artystycznej – plastyczno-fotograficzno-literacko-muzyczno-teatralnej – zorganizowa??o Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (program patrz ni??ej). Ods??oni?cie poprzedzi??a modlitwa ekumeniczna z udzia??em przedstawicieli ko??cio??a rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego i gminy ??ydowskiej. Przybyli m.in. Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Osiaty??ski i dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jaros??aw Godun.

 „Schulzowska jesie??” - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwid w Zielonej Górze w dniach 8-9 grudnia 2010 r.

 Program:                                                                                                            

8 grudnia (??roda) 2010 r. - Odczyt dr Wiery Meniok, kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu w Drohobyczu, dyrektora Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; Projekcja filmu dokumentalnego Alfred Schreyer z Drohobycza; Wernisa?? zbiorowej wystawy Inspiracje schulzowskie. Mi?dzy ilustracj? a sztuk?. S??owo wst?pne: Grzegorz Józefczuk, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

 Spotkanie: Brunona Schulza poznawanie: dr Wiera Meniok, Bruno Schulz i jego „prowincja osobliwa”, Bohdan Zadura, Moje wspomnienia drohobyckie, Grzegorz Józefczuk Strategie schulzowskich inspiracji w sztuce. Do??wiadczenia, Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza.

  9 grudnia (czwartek) 2010 r. - Czwartek Lubuski z Bohdanem Zadur?, poet?, prozaikiem, t??umaczem, krytykiem literackim, redaktorem naczelnym miesi?cznika "Twórczo???". Ulica krokodyli – spektakl Teatru Formy-Scena Pantomimy z Wroc??awia w re??. Józefa Markockiego. Na wszystkie imprezy Schulzowskiej jesieni wst?p wolny.

 URUCHOMIONO NOWY CYKL SPOTKA?? POD HAS?EM „SALON LUDZI CIEKAWYCH” WE WSPÓ?ORGANIZACJI Z KAWIARNI? ARTYSTYCZN? HADES W LUBLINIE.

 Bohaterem pierwszego spotkania (27.X.2010) by?? historyk sztuki prof. Lechos??aw Lame??ski (KUL), potem go??cili co miesi?c – artystka performance Ewa Zarzycka, ks. prof. Alfred M. Wierzbicki i In.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZA ROK 2011

 FESTIWALE W?ASNE

 1/ Bruno4ever 2011. Dni Brunona Schulza w Lublinie, 12-19 listopada 2011 r. Patronat Prezydenta miasta Lublina.

 Edycja corocznego, mi?dzynarodowego festiwalu (dobywaj?cego si? w Lublinie od 2008 roku) dedykowanego pisarzowi i arty??cie Brunonowi Schulzowi, z udzia??em artystów z Polski, Ukrainy i Izraela.

 Wspó??praca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci??skiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci??skiego w Lublinie, Hades-Szeroka/ Kawiarnia Artystyczna Hades, oo. Dominikanie, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Warsztaty Kultury, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, SARP o. Lublin, TVP Lublin, BMW, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu w Drohobyczu, Konsulat RP we Lwowie.

 Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublina. Zadanie: „Bruno4ever. Schulzowska Jesie?? w Lublinie 2011”.

 Program „Bruno4ever” LUBLIN 2011:

 14 LISTOPADA 2011, poniedzia??ek

 Godz. 12, MBP, filia nr 21, Rynek 11. Otwarcie wystawy po??wi?conej pami?ci prof. W??adys??awa Panasa.

 Godz. 16, Galeria SARP, ul. Grodzka 3. Prezentacja pracy dyplomowej Izabeli Cicho??skiej. Godz. 18, Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. OTWARCIE „Bruno4ever”. Wernisa??e wystaw.

 15 LISTOPADA 2011, wtorek

 Godz. 15, Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. Promocja ksi???ki „Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materia??y naukowe…”.

 Godz. 18, Warsztaty Kultury, sala widowiskowa, ul. Popie??uszki 5. TEATR WIERSZALIN, Supra??l, spektakl „TRAKTAT O MANEKINACH”.

 16 LISTOPADA 2011, ??roda

 Godz. 16. Galeria WBP, ul. Narutowicza 4, II p. Spotkanie z Shir Goldberg i Shahar Pinkas (Izrael).

 Godz. 18, kru??ganki klasztoru o.o. dominikanów, ul. Z??ota 9. KONCERT ELIEZER MIZRACHI.

 Godz. 18, WOK

  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs