Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

festiwal 2012 leszek m?dzik bruno nieznanaukraina zwierciad??o cytaty o schulzu bu??garii o schulzu lublin filmy szpilki nasi arty??ci jarecka krcha drohobycz eon horusa golberg galeria noce g??recka
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539245 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Tam, gdzie mapa kraju staje si? ju?? bardzo po??udniowa, p??owa od s??o??ca, pociemnia??a i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrza??a – tam le??y ona, jak kot w s??o??cu – ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na ??wiecie. Daremnie mówi? o tym profanom! 

Republika marze??

 

…S? rzeczy, które si? ca??kiem, do ko??ca, nie mog? zdarzy?. S? za wielkie, a??eby si? zmieni? w zdarzenie, i za wspania??e.

Ksi?ga

 

Có?? jednak zrobi? ze zdarzeniami, które nie maj? swego w??asnego miejsca w czasie, ze zdarzeniami, które przysz??y za pó??no, gdy ju?? ca??y czas by?? rozdany, rozdzielony, rozebrany i teraz zosta??y niejako na lodzie, nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne i b???dne? 

Genialna epoka

 

… ??adne marzenie, cho?by nie wiedzie? jak absurdalne i niedorzeczne, nie marnuje si? w wszech??wiecie. W marzeniu zawarty jest jaki?? g??ód rzeczywisto??ci, jaka?? pretensja, która zobowi?zuje rzeczywisto???, ro??nie niedostrzegalnie w wierzytelno??? i w postulat, w kwit d??u??ny, który domaga si? pokrycia.

Republika marze??

 

…Natura pe??na jest potencjalnej architektury, projektowania i budowania.

Republika marze??

 

…Jeste??my wszak wszyscy z natury marzycielami…

Republika marze??

 

Mia?? oczy nieprawdopodobnie b???kitne, nie stworzone do patrzenia, tylko do bezdennego zniebieszczania si? w marzeniu.

Republika marze??

 

…S??owo z biegiem czasu sztywniej, ustala si?, przestaje by? przewodnikiem nowych sensów.

Mityzacja rzeczywisto??ci

 

Filozofia jest w??a??ciwie filologi?, jest g???bokim, twórczym badaniem s??owa.

Mityzacja rzeczywisto??ci

 

??ycie s??owa polega na tym, ??e napina si? ono, pr???y do tysi?cy po???cze??, jak po?wiartowane cia??o w???a z legendy, którego kawa??ki szukaj? si? wzajemnie w ciemno??ci.

Mityzacja rzeczywisto??ci

 

Poezja – to s? krótkie spi?cia sensu mi?dzy s??owami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów.

Mityzacja rzeczywisto??ci

 

…Poezja jest mitologizowaniem, d???y do odtworzenia mitów o ??wiecie. Umitycznienie ??wiata nie jest zako??czone.

Mityzacja rzeczywisto??ci

 

Ka??da wiosna tak si? zaczyna, od tych horoskopów ogromnych i osza??amiaj?cych, nie na miar? jednej pory roku…

Wiosna

 

…Zwyk??e ksi???ki s? jak meteoryty. Ka??da z nich ma jedn? chwil?, moment taki, kiedy z krzykiem wzlatuje jak feniks, p??on?c wszystkimi stronicami.

Ksi?ga

 

Tak tedy b?dziemy zbierali te aluzje, te ziemskie przybli??enia, te stacje i etapy po drogach naszego ??ycia, jak u??amki pot??uczonego zwierciad??a. B?dziemy zbierali po kawa??ku to, co jest jedno i niepodzielne, nasz? wielka epok?, genialn? epok? naszego ??ycia.

Ksi?ga  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs