Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

jarecka festiwal 2012 bruno nieznanaukraina filmy nasi artyści galeria leszek mądzik eon horusa zwierciadło drohobycz cytaty o schulzu krcha bułgarii noce golberg o schulzu górecka szpilki lublin
  Ramka


SchulzFest 2024

XI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL 
"Arka wyobraźni
Brunona Schulza"
w Drohobyczu

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
- podstawowego funduszu celowego


***


***

  BRUNO4EVER 
2024-2026 
SchulzFest w drodze do ESK

Dni Brunona Schulza 
w Lublinie

Zrealizowano z pomocą finansową
MIASTA  LUBLIN

***

 ***


Rok 2022 / Rokiem Brunona Schulza

Odwiedziło nas już:
975064 osób

 

XI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, 7-13 lipca 2024
ХI Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, 7-13 липня 2024
11th International Bruno Schulz Festival in Drohobych, July 7-13, 2024

PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hanna Wróblewska, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, 

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Mer miasta Drohobycz Taras Kuczma, Szef Drohobyckiej Rejonowej Administracji Wojskowej Stepan Kułyniak

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

 

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA zwane w dalszej części STOWARZYSZENIEM zrzesza miłośników twórczości artysty i pisarza Brunona Schulza działających na rzecz popularyzacji jego dzieła oraz na rzecz szeroko rozumianego krzewienia kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i ekologicznego oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach działania.

§ 5
Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych może zatrudniać pracowników.

§ 6
Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest

1. popularyzacja twórczości Brunona Schulza oraz badań nad nią, jak i twórczości zrodzonej z inspiracji jego dziełem,

2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, edukacji i ekologii.

 

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
-współorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) o szerokiej formule, w tym jako miejsca spotkań miłośników i badaczy jego twórczości, naukowców, pisarzy, poetów i tłumaczy, muzyków, plastyków, fotografów, twórców teatru i filmu,

-dokumentowanie i promowanie spuścizny Brunona Schulza oraz wszelkich działań wyrastających z inspiracji jego twórczością, w tym przy pomocy multimedialnych nośników informacji,

-prowadzenie lub inspirowanie prac badawczych, konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów, plenerów, kursów, wycieczek,
-organizowanie lub inspirowanie wystaw plastycznych, spektakli teatralnych, koncertów i innych działań o charakterze kulturalnym,

-działalność wydawniczą,

-promowanie nowoczesnych form edukacji kulturalnej na rzecz społeczeństwa,

-dokumentowanie pamięci i dziedzictwa terenów Pogranicza Kultur oraz inicjowanie działań na rzecz dialogu i poznania międzykulturowego,

-wspieranie, współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych, ekologicznych, oświatowych i kulturalnych o charakterze międzynarodowym oraz współpracę w tym zakresie ze środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, a nadto z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i w innych państwach.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów określonych w § 7.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy zarówno posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 11
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu  Stowarzyszenia, powziętej na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę, przy poparciu co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin członkowski uchwalony przez Zarząd.

§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają czynne i bierne prawo wyborcze, mogą uczestniczyć we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
2) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
3) opłacanie składek członkowskich.

§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 15
1. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
b) branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 § 16
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji - członka wspierającego.

§ 17
1. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego.
2. Do obowiązków członków honorowych należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 18
Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez członków zwyczajnych przez okres ponad roku
3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania zasad statutowych Stowarzyszenia
4. utraty przez osobę fizyczna zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie takiej osoby praw publicznych
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

§ 19
Od uchwały w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zjazdu Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 23
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku podejmowania uchwał Zarządu, jeżeli dochodzi do równowagi głosów, rozstrzyga głos Prezesa.

 

ROZDZIAŁ V
Zjazd Członków Stowarzyszenia

§ 24
Zjazd Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział: 1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi. Zjazd Członków może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

§ 25
Zwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbywa się raz na cztery lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

§ 26
Do kompetencji Zjazdu Członków Stowarzyszenia należy:
1) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4) wybór władz Stowarzyszenia
a) Prezesa Zarządu
b) 3-5 członków Zarządu
c) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej
5) uchwalenie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej
6) uchwalenie regulaminu Zjazdu Członków Stowarzyszenia
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
8) nadawanie godności członka honorowego
9) uchwalanie zmian w statucie
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 27
Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajny Zjazd Członków obraduje i podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

 

ROZDZIAŁ VI
Zarząd

§ 28
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa Stowarzyszenia, sekretarza oraz skarbnika, którzy wspólnie z prezesem tworzą prezydium Zarządu.

§ 29
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje protokolant i przewodniczący.

§ 30
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia

3) wykonywanie uchwał Zjazdu Członków
4) powoływanie zespołów, komisji dla usprawnienia swojej działalności
5) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zjazdu Członków
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
8) współpraca ze związkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego
9) zwoływanie Zjazdu Członków zgodnie ze statutem.

2. Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i podpisywanie pism - w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych - w imieniu Towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 31
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
3) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Członków.

 

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Stowarzyszenia

§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) wpisowe i składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy, spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) dochody i nieruchomości;
5) dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35
1. Majątek i dochody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona jedynie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 36
1. Uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia w sprawie zmian statutu, rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum)
2. W przypadku braku quorum Zjazd Członków Stowarzyszenia władny jest podjąć uchwały, o których mowa w ust.1, bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych w drugim terminie, który może być zwołany nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od rozpoczęcia Zjazdu.

§ 37
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. W przypadku gdy w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie wskazano likwidatorów, likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu.

 

 

Przyjęto na zebraniu założycielski 24 maja 2007 roku w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie.  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    Ї      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs