Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
     Historia
     Statut
     W??adze
     Cz??onkowie
     Cz??onkowie Honorowi
     Projekty
     Sprawozdania
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

zwierciad??o nasi arty??ci bu??garii nieznanaukraina lublin krcha g??recka filmy jarecka leszek m?dzik drohobycz golberg o schulzu festiwal 2012 szpilki galeria bruno eon horusa cytaty o schulzu noce
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542227 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA

 Z my??l? o popularyzacji twórczo??ci Brunona Schulza oraz inicjowaniu przedsi?wzi?? kulturalno-edukacyjnych, w tym z intencj? wspierania idei Festiwalu w Drohobyczu na Ukrainie, w dniu 24 maju 2007 roku na zebraniu w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie powo??ano Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, zarejestrowane w dniu 22 sierpnia 2007 roku. Niemal wszyscy za??o??yciele Stowarzyszenia byli uczestnikami II. Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) w listopadzie 2006 roku, a ich dzia??ania wspó??tworzy??y program tego wydarzenia, b?d?? w inny sposób byli zaanga??owani w „sprawy schulzowskie”. Zarz?d SFBS tworz?: Grzegorz Józefczuk (prezes), Wiera Meniok (viecprezes), Aleksandra Zi??czuk (sekretarz), Lech Cwalina (skarbnik) i Andrzej A. Widelski (cz??onek zarz?du)

 

POCZ?TKI STOWARZYSZENIA

Pierwsze wydarzenia inicjowane pod szyldem Stowarzyszenia:

24 stycznia 2006, w pierwsz? rocznic? ??mierci prof. W??adys??awa Panasa – wystawa w Galerii Micha??owski: fotografie „Drohobycz sentymentalny” Grzegorza Józefczuka oraz rejestracje video wyk??adów prof. W??adys??awa Panasa.

13-19 listopada 2006 – organizacja w Drohobyczu podczas II Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza wystawy „Arty??ci: Lublin – Drohobycz” w Pa??acu Sztuki – Willa Bianki. Uczestnicy: Stanis??aw Ba??dyga (grafika), Mariusz Drzewi??ski (malarstwo), Krystyna G??owniak (malarstwo), Piotr Kmie? (malarstwo), Grzegorz D. Mazurek (grafika), Bart??omiej Micha??owski (akwarela), Andrzej A. Widelski (malarstwo), Krzysztof Szymanowicz (grafika) oraz Ewa Zarzycka (performance).

16 marca 2007 – organizacja w Kawiarni Artystycznej Hades koncertu zespo??u ALFREDA SCHERYER A, ostatniego ??yj?cego w Drohobyczu ??ydowskiego ucznia Brunona Schulza; po tym koncercie Pan Schreyer zosta?? zaproszony na Festiwal Kultury ??ydowskiej w Krakowie i na Festiwal Muzyki Klezmerskiej w Kazimierzu Dolnym;

16 marca 2007 – wystawa „ Wielki poeta Ukrainy Iwan Franko (1856-1916) – ??ycie i dzie??o” – we wspó??pracy z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie. Wystaw? otworzy?? rektor Uniwersytetu Marii Curie-Sk??odowskiej prof. Wies??aw Kami??ski razem z rektorem Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. Walerym Skotnym. Go??ciem specjalnym by?? MIROS?AW RUDKO (1933-2009), filolog niemiecki z drohobyckiego uniwersytetu, którego pasj? o d 1974 r oku by??a filatelistyka. Zgromadzi?? on najwi?ksz? na Ukrainie kolekcje znaczków zwi?zanych z postaci? Iwana Franki oraz innymi gigantami literatury ukrai??skiej. Kolekcja „Iwan Franko – geniusz my??li i czynu” zosta??a zaprezentowana w Lublinie (na fotografii obok: Miros??aw Rudko z Wier? Meniok w WBP w Lublinie). Natomiast WBP przygotowa??a wystaw? ze swoich zbiorów, w których znajduj? si? m.in. pierwsze wydania niektórych prac Iwana Franki. S??owo o France wyg??osi?? dr W??odzimierz Osadczy, kanclerz kolegium polsko-ukrai??skiego w Lublinie.

12 lipca 2007 – promocja ksi???ki „ Bruno Schulz a Kultura Pogranicza. Materia??y...”, Drohobycz 2007 (wydawca: Instytut Polski w Kijowie, Polonistyczne Centrum Naukowo- nformacyjne Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu) w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie z udzia??em m.in. prof. Jerzego Jarz?bskiego (UJ), prof. Jerzego ??wi?cha (UMCS), prof. Jerzego Bartmi??skiego (UMCS), prof. Stefana Sawickiego (KUL), Bohdana Zadury („Twórczo???”) i in

Fotki Jerzy Jacek Bojarski
Galeria

  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs