Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
     Historia
     Statut
     W??adze
     Cz??onkowie
     Cz??onkowie Honorowi
     Projekty
     Sprawozdania
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina lublin filmy noce g??recka jarecka zwierciad??o bu??garii krcha galeria bruno leszek m?dzik golberg nasi arty??ci festiwal 2012 cytaty o schulzu szpilki drohobycz o schulzu eon horusa
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539203 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Historia

SFBS zosta??o zawi?zane na zebraniu za??o??ycielskim 24 maja 2007 roku, do Krajowego Rejestru S?dowego zosta??o wpisane przez XI Wydzia?? Gospodarczy KRS S?du Rejonowego w Lublinie 22 sierpnia 2007 roku.
Niemal wszyscy za??o??yciele Stowarzyszenia byli uczestnikami II. Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) w listopadzie 2006 roku, a ich dzia??ania naukowe, artystyczne i edukacyjne wspó??tworzy??y program tego wydarzenia. W??ród za??o??ycieli jest dr Wiera Meniok, wspó??pomys??odawca i dyrektor Festiwalu w Drohobyczu, kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu.
Wszystkich ???czy fascynacja twórczo??ci? Schulza i samym Drohobyczem, niemal wszyscy mieli te?? swój udzia?? w organizowaniu innych imprez schulzowskich (nawet od 1992 roku). Nale??? oni do kr?gu przyjació?? lub znajomych ??p. prof. W??adys??awa Panasa - badacza twórczo??ci wielkiego pisarza i artysty Brunona Schulza oraz wielkiego lubelskiego poety Józefa Czechowicza, jak te?? znawcy wyj?tkowych kart historii miast - Drohobycza i Lublina.
Te rozliczne zwi?zki sprawia??y, ??e poprzez za??o??enie SFBS postanowiono pomóc w rozwoju Festiwalu w Drohobyczu, traktuj?c zarazem wiele innych, potencjalnych imprez kulturalnych organizowanych przez SFBS jako „nieustaj?cy" Festiwal Brunona Schulza. W tym drugim przypadku, kiedy Festiwal rozumie si? jako wydarzenia, które nie musz? odbywa? si? w Drohobyczu, osoba Schulza staje si? patronem twórczo??ci, patronem kultury i sztuki w jej wyj?tkowo??ci i kreatywno??ci.
Stowarzyszenie ma dwa cele, szczegó??owy - jednoczy? wszystkich poprzez wspomaganie w ró??ny sposób, organizacyjny i artystyczny, Festiwalu w Drohobyczu, oraz cel ogólny, konkretyzuj?cy si? w trakcie dzia??alno??ci - by? stowarzyszeniem twórczym, czyli promuj?cym artystyczn? dzia??alno??? swych cz??onków, stowarzyszeniem aktywnym w szeroko rozumianej sferze kultury w sposób, jaki jego cz??onkowie uznaj? za stosowny, organizuj?c np. plenery, wystawy, pokazy spektakli, podejmuj?c dzia??alno??? wydawnicz?, chroni?c wielokulturowe i ekologiczne dziedzictwo Pogranicza Kultur, anga??uj?c si? w projekty edukacyjne itd. Ta formu??a pozwala realizowa? si? wszystkim cz??onkom Stowarzyszenia, w??ród których dominuj? arty??ci i ludzie kultury, malarze, re??yserzy, dziennikarze, animatorzy kultury, a przez sw? obecno??? w Stowarzyszeniu reprezentuj?cy w nieformalny sposób lubelskie uczelnie, zwi?zki twórcze, media itd.  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs