Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
     Historia
     Statut
     W??adze
     Cz??onkowie
     Cz??onkowie Honorowi
     Projekty
     Sprawozdania
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina g??recka galeria drohobycz bu??garii lublin filmy leszek m?dzik golberg bruno zwierciad??o jarecka cytaty o schulzu krcha o schulzu szpilki nasi arty??ci festiwal 2012 eon horusa noce
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
539231 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

 

 

ROZDZIA? I
Przepisy ogólne

§ 1
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA zwane w dalszej cz???ci STOWARZYSZENIEM zrzesza mi??o??ników twórczo??ci artysty i pisarza Brunona Schulza dzia??aj?cych na rzecz popularyzacji jego dzie??a oraz na rzecz szeroko rozumianego krzewienia kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i ekologicznego oraz wspó??pracy mi?dzynarodowej w tym zakresie.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowo??? prawn?.

§ 3
Terenem dzia??alno??ci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4
Stowarzyszenie mo??e by? cz??onkiem krajowych, zagranicznych, mi?dzynarodowych organizacji spo??ecznych o podobnych celach dzia??ania.

§ 5
Stowarzyszenie opiera si? na spo??ecznej pracy cz??onków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych mo??e zatrudnia? pracowników.

§ 6
Stowarzyszenie ma prawo u??ywa? odznak i piecz?ci wed??ug wzorów zatwierdzonych przez Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIA? II
Cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest

1. popularyzacja twórczo??ci Brunona Schulza oraz bada?? nad ni?, jak i twórczo??ci zrodzonej z inspiracji jego dzie??em,

2. inicjowanie i organizowanie przedsi?wzi?? z zakresu kultury, sztuki, edukacji i ekologii.

 

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególno??ci przez:
-wspó??organizowanie Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) o szerokiej formule, w tym jako miejsca spotka?? mi??o??ników i badaczy jego twórczo??ci, naukowców, pisarzy, poetów i t??umaczy, muzyków, plastyków, fotografów, twórców teatru i filmu,

-dokumentowanie i promowanie spu??cizny Brunona Schulza oraz wszelkich dzia??a?? wyrastaj?cych z inspiracji jego twórczo??ci?, w tym przy pomocy multimedialnych no??ników informacji,

-prowadzenie lub inspirowanie prac badawczych, konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów, plenerów, kursów, wycieczek,
-organizowanie lub inspirowanie wystaw plastycznych, spektakli teatralnych, koncertów i innych dzia??a?? o charakterze kulturalnym,

-dzia??alno??? wydawnicz?,

-promowanie nowoczesnych form edukacji kulturalnej na rzecz spo??ecze??stwa,

-dokumentowanie pami?ci i dziedzictwa terenów Pogranicza Kultur oraz inicjowanie dzia??a?? na rzecz dialogu i poznania mi?dzykulturowego,

-wspieranie, wspó??organizowanie wydarze?? edukacyjnych, ekologicznych, o??wiatowych i kulturalnych o charakterze mi?dzynarodowym oraz wspó??prac? w tym zakresie ze ??rodowiskami twórczymi, organizacjami spo??ecznymi o podobnych celach dzia??ania, a nadto z organami administracji pa??stwowej i samorz?du terytorialnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i w innych pa??stwach.

2. Stowarzyszenie mo??e prowadzi? dzia??alno??? gospodarcz?, w rozmiarach s??u???cych realizacji celów okre??lonych w § 7.

 

ROZDZIA? III
Cz??onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 9
1) Cz??onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
a) cz??onków zwyczajnych
b) cz??onków wspieraj?cych
c) cz??onków honorowych.
2. Cz??onkami Stowarzyszenia mog? by? cudzoziemcy zarówno posiadaj?cy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy nie posiadaj?cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Cz??onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo??e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptuj?ca statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 11
Przyjmowanie cz??onków zwyczajnych nast?puje na podstawie uchwa??y Zarz?du  Stowarzyszenia, powzi?tej na podstawie deklaracji z??o??onej przez zainteresowan? osob?, przy poparciu co najmniej dwóch cz??onków Stowarzyszenia.
Szczegó??owy tryb przyjmowania cz??onków okre??la regulamin cz??onkowski uchwalony przez Zarz?d.

§ 12
Cz??onkowie zwyczajni Stowarzyszenia maj? czynne i bierne prawo wyborcze, mog? uczestniczy? we wszelkich formach dzia??alno??ci Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowi?zków cz??onków zwyczajnych nale??y:
1) przestrzeganie statutu i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia
2) branie czynnego udzia??u w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
3) op??acanie sk??adek cz??onkowskich.

§ 14
Cz??onkiem wspieraj?cym mo??e by? osoba fizyczna lub prawna deklaruj?ca na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansow? lub rzeczow?. Osoba prawna dzia??a w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 15
1. Cz??onek wspieraj?cy ma wszelkie prawa cz??onka zwyczajnego z wyj?tkiem prawa wyborczego.
2. Do obowi?zków cz??onków wspieraj?cych nale??y:
a) przestrzeganie statutu i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia
b) branie udzia??u w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 § 16
Przyj?cie cz??onka wspieraj?cego nast?puje na podstawie uchwa??y Zarz?du po z??o??eniu przez zainteresowanego deklaracji - cz??onka wspieraj?cego.

§ 17
1. Cz??onkostwo honorowe nadaje Zjazd Cz??onków na wniosek Zarz?du Stowarzyszenia. Cz??onek honorowy posiada wszelkie prawa cz??onka zwyczajnego, z wyj?tkiem prawa wyborczego.
2. Do obowi?zków cz??onków honorowych nale??y:
a) przestrzeganie statutu i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia,
b) branie udzia??u w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 18
Utrata cz??onkostwa nast?puje w wyniku:
1. dobrowolnego wyst?pienia zg??oszonego Zarz?dowi na pi??mie;
2. skre??lenia na podstawie uchwa??y Zarz?du z powodu niep??acenia sk??adek cz??onkowskich przez cz??onków zwyczajnych przez okres ponad roku
3. wykluczenia na podstawie uchwa??y Zarz?du z powodu ra???cego naruszania zasad statutowych Stowarzyszenia
4. utraty przez osob? fizyczna zdolno??ci do czynno??ci prawnych lub pozbawienie takiej osoby praw publicznych
5. utraty osobowo??ci prawnej przez cz??onka wspieraj?cego b?d?cego osob? prawn?.

§ 19
Od uchwa??y w sprawach cz??onkowskich (nie przyj?cie, skre??lenie, wykluczenie) zainteresowanemu przys??uguje odwo??anie do Zjazdu Cz??onków w terminie miesi?ca od daty dor?czenia odpisu uchwa??y.

 

ROZDZIA? IV
W??adze Stowarzyszenia

§ 21
W??adzami Stowarzyszenia s?:
1) Zjazd Cz??onków
2) Zarz?d
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22
Kadencja w??adz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 23
1. Uchwa??y w??adz Stowarzyszenia zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??osów przy obecno??ci co najmniej po??owy cz??onków tych w??adz, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku podejmowania uchwa?? Zarz?du, je??eli dochodzi do równowagi g??osów, rozstrzyga g??os Prezesa.

 

ROZDZIA? V
Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia

§ 24
Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia jest najwy??sz? w??adz? Stowarzyszenia. Bior? w nim udzia??: 1/ z g??osem stanowi?cym – cz??onkowie zwyczajni, 2/ z g??osem doradczym – cz??onkowie wspieraj?cy i honorowi. Zjazd Cz??onków mo??e by? zwyczajny b?d?? nadzwyczajny.

§ 25
Zwyczajny Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia odbywa si? raz na cztery lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

§ 26
Do kompetencji Zjazdu Cz??onków Stowarzyszenia nale??y:
1) okre??lanie kierunków dzia??alno??ci Stowarzyszenia
2) rozpatrywanie sprawozda?? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej
3) udzielanie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi
4) wybór w??adz Stowarzyszenia
a) Prezesa Zarz?du
b) 3-5 cz??onków Zarz?du
c) 3-5 cz??onków Komisji Rewizyjnej
5) uchwalenie wysoko??ci wpisowego oraz sk??adki cz??onkowskiej
6) uchwalenie regulaminu Zjazdu Cz??onków Stowarzyszenia
7) rozpatrywanie odwo??a?? w sprawach cz??onkowskich
8) nadawanie godno??ci cz??onka honorowego
9) uchwalanie zmian w statucie
10) podejmowanie uchwa??y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia.

§ 27
Nadzwyczajny Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia zwo??uje Zarz?d z w??asnej inicjatywy w ka??dym czasie w uzasadnionych przypadkach, b?d?? na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 zwyczajnych cz??onków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajny Zjazd Cz??onków obraduje i podejmuje uchwa??y tylko w sprawach, dla których zosta?? zwo??any.

 

ROZDZIA? VI
Zarz?d

§ 28
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarz?d wybiera ze swego grona: wiceprezesa Stowarzyszenia, sekretarza oraz skarbnika, którzy wspólnie z prezesem tworz? prezydium Zarz?du.

§ 29
1. Posiedzenie Zarz?du zwo??uje prezes co najmniej raz na kwarta??. Tryb i sposób dzia??ania okre??la regulamin uchwalony przez Zarz?d.
2. Protoko??y z posiedze?? Zarz?du podpisuje protokolant i przewodnicz?cy.

§ 30
1. Do kompetencji Zarz?du nale??y:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz
2) kierowanie bie???c? dzia??alno??ci? Stowarzyszenia

3) wykonywanie uchwa?? Zjazdu Cz??onków
4) powo??ywanie zespo??ów, komisji dla usprawnienia swojej dzia??alno??ci
5) uchwalanie regulaminów nie zastrze??onych dla Zjazdu Cz??onków
6) zarz?dzanie maj?tkiem i funduszami Stowarzyszenia
7) podejmowanie uchwa?? w sprawach cz??onkowskich
8) wspó??praca ze zwi?zkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji pa??stwowej oraz samorz?du terytorialnego
9) zwo??ywanie Zjazdu Cz??onków zgodnie ze statutem.

2. Sk??adanie o??wiadcze?? woli, zaci?ganie zobowi?za?? i podpisywanie pism - w tym w zakresie praw i obowi?zków maj?tkowych - w imieniu Towarzystwa wymaga wspó??dzia??ania dwóch cz??onków Zarz?du, w tym Prezesa Zarz?du.

 

ROZDZIA? VII
Komisja Rewizyjna

§ 31
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodnicz?cego oraz sekretarza.

§ 32
1. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej mog? uczestniczy? w posiedzeniu zarz?du z g??osem doradczym.
2. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe??ni? innych funkcji we w??adzach Stowarzyszenia, ani by? pracownikami Stowarzyszenia.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale??y:
1) kontrolowanie ca??okszta??tu dzia??alno??ci Stowarzyszenia
2) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonej kontroli
3) przedstawienie sprawozda?? ze swojej dzia??alno??ci Zjazdowi Cz??onków.

 

ROZDZIA? VIII
Maj?tek Stowarzyszenia

§ 34
1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? nieruchomo??ci, ruchomo??ci i fundusze.
?ród??em powstania maj?tku Stowarzyszenia s?:
1) wpisowe i sk??adki cz??onkowskie;
2) darowizny, zapisy, spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) dochody i nieruchomo??ci;
5) dochód z dzia??alno??ci gospodarczej Stowarzyszenia.
2. ??rodki pieni???ne, niezale??nie od ??róde?? ich pochodzenia, mog? by? przechowywane wy???cznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo???, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

§ 35
1. Maj?tek i dochody Stowarzyszenia mog? by? przeznaczone wy???cznie na realizacj? statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Ca??y dochód Stowarzyszenia przeznacza si? na realizacj? celów statutowych.
3. Dzia??alno??? gospodarcza Stowarzyszenia mo??e by? prowadzona jedynie w rozmiarach
s??u???cych realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIA? IX
Przepisy ko??cowe

§ 36
1. Uchwa??y Zjazdu Cz??onków Stowarzyszenia w sprawie zmian statutu, rozwi?zania Stowarzyszenia zapadaj? wi?kszo??ci? 2/3 g??osów przy obecno??ci co najmniej po??owy uprawnionych do g??osowania (quorum)
2. W przypadku braku quorum Zjazd Cz??onków Stowarzyszenia w??adny jest podj?? uchwa??y, o których mowa w ust.1, bez wzgl?du na ilo??? obecnych osób uprawnionych w drugim terminie, który mo??e by? zwo??any nie wcze??niej ni?? po up??ywie 1 godziny od rozpocz?cia Zjazdu.

§ 37
Podejmuj?c uchwa??? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Zjazd Cz??onków okre??la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku Stowarzyszenia. W przypadku gdy w uchwale o rozwi?zaniu Stowarzyszenia nie wskazano likwidatorów, likwidatorami s? wszyscy cz??onkowie Zarz?du.

 

 

Przyj?to na zebraniu za??o??ycielski 24 maja 2007 roku w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie.  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs